Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

 ОБЩИНА АКСАКОВО

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С тази наредба се определят условията и реда за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Аксаково за финансово подпомагане на спортните клубове.

Чл.2 Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове спорт - детско - юношески спорт, учебно - тренировъчна и състезателна дейност, спорт за възрастни и спорт за всички.

Чл.3 Община Аксаково подпомага спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.5 Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Аксаково, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са вписани в централният регистър на Министерство на Правосъдието, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в Националния регистър на спортните организации на Министерството на младежта и спорта, които доказват със съответните Удостоверения;

2.Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация и да са регистрирани в Националния регистър на спортните организации, воден от Министерството на младежта и спорта ;

3.Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в Държавния спортен календар и в мероприятия от Общинския спортен календар;

4.Да нямат финансови задължения към общината и държавата;

5.Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;

Чл.6 Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна дейност.

Чл.7 В годината на кандидатстване за финансиране  спортните клубове трябва да са регистрирани и да са развивали дейност минимум една година преди това.

Чл.8 Не се подпомагат спортни клубове, на които Община Аксаково е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за клуба и на клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя.

Чл.9 Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества, както и професионални спортни клубове.

Чл.10 Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

 

 

ІII. ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Чл.11 Община Аксаково подпомага спортни клубове, отговарящи на условията и критериите в настоящата наредба.

Чл.12 (1) Спортни клубове,  желаещи да получат финансови средства от Община Аксаково за следващата бюджетна година, подават заявление до Кмета на  Община Аксаково до 31 декември на съответната година, което съдържа  подробно описание на необходимостта от финансиране и конкретната сума, както следва:

1.     За закупуване на спортен инвентар;

2.     Разходи за състезания, заплати, хонорари, осигуровки, съдийски такси,  членски внос и картотеки;

3.     За организиране и провеждане на спортно-състезателна дейност на клуба;

4.     Разходи за участия в местни, зонални, регионални, държавни и други турнири и първенства;

5.     За поддръжка на спортната база;

    (2) Към заявлението се прилагат:

1.     Копие от съдебно решение;

2.     Удостоверение за актуално правно състояние;

3.     Удостоверение за лицензия, издадено от Министерството на младежта и спорта;

4.     Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието;

5.     Регистрация по БУЛСТАТ;

6.     Годишна програма за спортно развитие (Спортен календар), утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;

7.     Удостоверение, издадено от компетентните органи за липса на публични задължения;

8.     Банкова сметка;

9.     Списък на картотекираните състезатели за предходната година заверен от съответната федерация с приложени картотеки.

Чл.13 (1) Заявленията за финансиране на мероприятията на съответния спортен клуб постъпват и се разглеждат  от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Аксаково, съставена от експерти от общинска администрация и представители от Общински съвет - Аксаково за включване на средствата за подпомагане за съответния спортен клуб в проекто-бюджета на Общината за следващата година.

(2) Комисията изготвя доклад, в който определя спортните клубове, които могат да получат подпомагане и размера на финансовите средствата съобразно раздел IV и V от настоящата наредба. Докладът се представя на Кмета на Община Аксаково.

(3) Кметът на общината внася  в Общински съвет - Аксаково предложението за финансово подпомагане на спортните клубове, съгласно доклада на комисията съгласно ал.1.

Чл.14 (1) Размерът на финансовите средства за подпомагане на  всеки спортен клуб, се одобряват от Общинския съвет – Аксаково с приемане на бюджета на Община Аксаково за всяка календарна година.

(2) Председателят на съответния спортен клуб присъства на заседанието на ПК  по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” и ПК по „Бюджет и финанси”, на които се приема бюджетът на общината за съответната година.

 (3) Одобрените от Общинския съвет - Аксаково средства по ал.1 не се изплащат еднократно в пълен размер, а се предоставят за конкретна необходимост – при започване на мероприятията по спортния календар, за конкретно участие, за закупуване на тренировъчни пособия и други.

(4) Одобрените от Общински съвет - Аксаково средства от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове могат да се преразпределят между тези клубове, когато за някой от тях е отпаднало основанието за финансиране, а друг е заявил по реда на чл.13 необходимост или недостиг на средства.

(5) В случаите на предходната алинея, Кметът на общината внася предложение до Общинския съвет за вземане на решение за преразпределение на средства.

(6) Кметът на общината със споразумения договоря  условията за предоставяне и отчитане на одобрените финансови средства по ал.1, съобразно решението на Общински съвет – Аксаково.

Чл.15 (1) При възникване на конкретна необходимост от финансови средства на съответния спортен клуб, представляващият клуба подава писмено искане до Кмета на общината, който прави резолюция до Заместник-кмета по финанси за извършване на проверка  предвид спазване на условията по споразумението и за вземане на решение:

            1.  Одобрява и финансира в пълен размер;

            2.  Одобрява и частично финансира;

3.  Не одобрява и не финансира.

 (2) При одобрение и решение за пълно или частично финансиране средствата се превеждат по банков път в 30-дневен срок от одобрението.

 

IV.КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.16 Критериите  за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:

1. Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/,  Държавния спортен календар /ДСК/ и в Общинския спортен календар за предходната година, съгласно протоколи от проведени състезания.

            2. Конкурентност -  брой участващи отбори и състезатели в спортно състезание по МСК и ДСК за предходната година.

            3. Обхват на състезатели и отбори от направление детско-юношески спорт.

            4.Организиране, провеждане и участие  в традиционни за Община Аксаково спортни прояви от спортните клубове.

           5. Обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове.

           6. Брой приети ученици в спортното училище, селекционирани от съответния  спортен клуб.

V. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Чл.17 (1.) Спортните клубове, отговарящи на условията по тази наредба, се подпомагат с финансови средства от Община Аксаково по точкова система, съобразно критериите, регламентирани в раздел IV от настоящата наредба.

 (2) Спортните клубове, получават базисна оценка от точки както следва:

          1. За постигнати резултати за предходната година в Международния  спортен календар /от 0 до 25 точки/, Държавния спортен календар и в Общинския спортен календар /от 0 до 25 точки/;

          2. Отбори и състезатели на спортни клубове, участвали в Международния  спортен календар и Държавните първенства за предходната година / от 0 до 10 точки/;

         3. За стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в Община Аксаково / от 0 до 30 точки/;

         4. Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, традиционни за Община Аксаково и заложени в Спортния календар за съответната година / от 0 до 30 точки/.

         5. По брой възрастови групи:

- деца /от 0 до 10 точки/

- юноши девойки младша възраст / от 0 до 5 точки/

- юноши девойки старша възраст / от 0 до 5 точки/

- младежи / от 0 до 5 точки/

- жени/мъже / от 0 до 5 точки/

       6. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от съответната спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група следва да отговаря на норматива на съответната спортна федерация.

      7. За брой приети ученици в спортно училище / от 0 до 10 точки/

(3) Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да е повече от 160 /сто и шестдесет точки/.

(4) Разпределението на финансовите средства се изчислява по  следния начин:

     1. Определяне стойността на 1 точка по критериите в наредбата - Т=X/(Бр x 100), където:

 Т – стойност на 1 точка по критериите в наредбата;

 X – общата сума предвидена в проекто-бюджета за съответната година за подпомагане на спортните клубове;

Бр. – броя на спортните клубове, които отговарят на условията на наредбата.

    2.Определяне финансовото подпомагане на съответните спортни клубове - Ф= Т x Тск,

където:

 Ф – размера на финансовото подпомагане на съответния клуб;

 Т - стойността на 1 точка;

 Тск – получени общ брой точки на съответния клуб по критериите в наредбата.

 

VI. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ

 

Чл.18 (1) Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред Община Аксаково целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и споразумението по чл.14, ал.6;

(2) В сроковете, определени в споразумението за финансово подпомагане, Председателят на спортния клуб представя в Дирекция „ФСХД” отчет за получените от общината средства.

Чл.19 (1) Община Аксаково чрез Дирекция „ФСХД” упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината на спортните клубове, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършва проверка на място.

Чл.20 (1) Спортните клубове  получили финансови средства по реда на тази наредба, ежегодно представят в Общината до 31 декември на текущата година:

      1.Подробен отчет за дейността на клуба, съдържащ списък на всички състезания, брой възрастови групи, брой състезатели във всяка възрастова група, материални активи и др.;

      2. Отчет за приходите и разходите за текущата година;

      3.Спортен календар за цялата следваща година;

      4. Подробен план за дейността на клуба, съдържащ график на всички състезания, брой на възрастови групи, брой състезатели във всяка възрастова група, материални активи и др. ;

      5. Проектобюджет за следващата година.

      6. Удостоверение, издадено от компетентните органи за липса на публични задължения;

      7. Актуални документи при промяна на обстоятелствата, представени с документите по чл.12 от тази Наредба.

(2) Председателят на съответния спортен клуб присъства на заседанието на ПК по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности“, на което се разглеждат посочените в предходната алинея документи.

 

V. АДМИНИСТРАТИВНО – НАЗКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.21 Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение съобразно решението на Общински съвет - Аксаково, ги възстановяват в пълен размер заедно със законната лихва, определена както следва: основният лихвен процент към момента на предоставянето на средствата + 10 пункта.

Чл.22 Спортните клубове, които не представят отчети за получените финансови средства след изтичане на два поредни срока, определени в споразумението за финансиране по чл.18, ал.2 от настоящата наредба нямат право на финансово подпомагане до края на текущата година.

Чл.23 (1) Спортните клубове, които не представят документите по чл.20(1) до 31 декември на текущата година нямат право на финансово подпомагане от Община Аксаково за следващата календарна година.

(2) Спортните клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни декларации по раздел ІII, чл.12, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата наредба се приема на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.59, ал. 4 и ал.6, във връзка с чл.4 ”а” т.1 и т.4 и чл.59 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

§2. За годината в която е приета наредбата, срокът по чл.12 от нея е 31 януари 2015г.

 

 

 

Съгласувал:

Руска Илиева

Зам.- кмет на Община Аксаково

 

 

Изготвил:

Ц. Георгиева

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.