Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОБС - Аксаково на 27.11.2014г.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам Lа сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.11.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-639/11.11.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за третото тримесечие на 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-640/11.11.2014г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и промените по бюджета на Община Аксаково към 30.09.2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-641/11.11.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-642/11.11.2014г., относно: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2014г.

5. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-604/28.10.2014г., относно: Обяснителена записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2014г. и резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2014г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-663/13.11.2014г., относно: Допълване на Решение на Общински съвет за откриване на социалната услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип".

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-664/13.11.2014г., относно: Предложение за годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2015г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-670/14.11.2014г., относно: Изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково.

9. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-605/28.10.2014г., относно: Вземане на решение за отдаването под наем на кабинета с прилежащите й части, ползващ се към момента от общо практикуващия д-р Гергана Петкова.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-678/20.11.2014г., относно: Придобиване на имот.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-660/12.11.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014г.”.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-662/12.11.2014г., относно: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Аксаково.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-661/12.11.2014г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в с.Генерал Кантарджиево, община Аксаково.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-653/11.11.2014г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост в с.Любен Каравелово, община Аксаково.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-645/11.11.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ ПИ с идентификатор 87518.28.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково, област Варна, местност "Авла бою".

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-665/13.11.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на гр.Игнатиево в частта му относно УПИ ХХІV-549 в кв.51 и улица с прилежащи пешеходни площи /тротоар/ между ОТ 92-93 в частта й попадаща в обхвата на имот пл.№ 1060.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-668/13.11.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 096003 по КВС на з-ще с.Долище, общ. Аксаково, по Заявления от "Алмаз"ЕООД.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-654/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за регулация за изменение на действащия план на гр.Аксаково, обл. Варна в частта му относно улична отсечка между ОТ 167/266/ - ОТ 265.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-655/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия 20 kV" за захранване на ПИ № 044010 по КВС на  з-ще  гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Мания Тийм"АД.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-656/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "водопровод и канализация" за захранване на ПИ № 044010 по КВС на  з-ще  гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Мания Тийм" АД.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-657/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия" за захранване на ПИ № 129003 по КВС на  з-ще  с.Долище, общ.Аксаково, по Заявления от Даниел Веселинов Янков.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-658/12.11.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, по Заявление от Константин Петров Георгиев.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/  

 

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.