Съобщение от ХLVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет –Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 048/14.11.2014г. на Общински съвет –Аксаково е прието следното решение:

·  Решение № 48.4./14.11.2014г.

   1. Разрешава изработване на проект за изменение на действащия за строителен, регулационен и кадастрален план на гр.Аксаково, общ. Аксаково, обл.Варна в частта му за застрояване на квартали 101,102,103 и 104.

   2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за изменение на действащия за строителен, регулационен и кадастрален план нагр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му за застрояване на квартали 101,102,103 и 104.

  Съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ решенията по т.1 не подлежатна оспорване.

 

     3. Приема следното Мотивирано предписание:

   Проектът за изменението на действащия за строителен и регулационен и кадастрален план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл. Варна в частта му план застрояване да бъде разработен в обем и съгласно Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

     Същият да бъде изработен в 2 етапа - етап І предварителен проект и етап ІІ - окончателен проект.

     В разработката към окончателния проект да бъдат включени специфични правила и норми, съгласно чл.13, ал.2 от ЗУТ, определящи устройството на конкретната територия.

     Изменението на действащия застроителен и регулационен и кадастрален план да съдържа: планове за вертикално планиране, планове – схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, планове за паркоустройство и благоустройство и геоложки проучвания.

     Планът да се процедира по чл.136, ал.1 от ЗУТ – по реда на раздел ІІІ от глава седма от ЗУТ.

     На основание чл.135, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.135, ал.5 от с.з.спира прилагането на действащия застроителен, регулационен и кадастрален план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в обхвата на допускането за срок не по-дълъг от една година.

 

                                    ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.