Проект за Дневен ред за 48-ма сесия на ОБС - Аксаково.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLVІІІ-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 14.11.2014г. от 15:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-620/04.11.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за откриване на процедура за учредяване на право на строеж върху 44 кв.м. ид.ч. от V-880, кв.63 по действащия план на гр.Аксаково, по Молба от Георги Велев Жейнов.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-621/04.11.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за откриване на процедура за учредяване на право на строеж върху 40 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-315, кв.11 по действащия план на с.Слънчево , общ.Аксаково, по Молба от Николай Димитров Николов.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-637/10.11.2014г., относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна на имоти с НТП – местни пътища, в землището на с.Долище, общ.Аксаково и безвъзмездното им прехвърляне в полза на държавата.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-609/29.10.2014г., относно: Допускане изработването на проект за изменение на действащия план на гр.Аксаково, в частта му относно кв.101, 102, 103 и 104.

 

 


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

          /СВ. ДОБРЕВА/  

 

/нд

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.