Съобщение за заседание на ПК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 10.11.2014г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-620/04.11.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за откриване на процедура за учредяване на право на строеж върху 44 кв.м. ид.ч. от V-880, кв.63 по действащия план на гр.Аксаково, по Молба от Георги Велев Жейнов.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-621/04.11.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за откриване на процедура за учредяване на право на строеж върху 40 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-315, кв.11 по действащия план на с.Слънчево , общ.Аксаково, по Молба от Николай Димитров Николов.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-609/29.10.2014г., относно: Допускане изработването на проект за изменение на действащия план на гр.Аксаково, в частта му относно кв.101, 102, 103 и 104.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.