Докладна записка Предложение за годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Аксаково през 2015г.ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от инж. Атанас Костадинов Стоилов

Кмет на Община Аксаково

 

ОТНОСНО: Предложение за  годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2015 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,           

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На територията на Община Аксаково функционират 21 читалища в следните населени места: гр. Аксаково; гр. Игнатиево; с. Изворско; с. Водица; с. Кичево; с. Л.юбен Каравелово; с. Ботево; с. Крумово; с. Слънчево; с. Долище; с. Климентово, с. Орешак; с. Яребична; с. Доброглед; с. Зорница; с. Новаково; с. Осеново; с. Куманово; с Г. Кантарджиево;  с. Въглен и  с.Припек.

            Народните читалищата развиват богата културно-просветна, социална и образователна дейност и имат за цел да спомагат за развитието и обогатяването на културния живот, чрез запазване на обичаите и традициите, характерни за съответното населено място.

            Представям на Вашето внимание годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково за 2015 година.

            Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища предлагам на Общински съвет – Аксаково за вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково за 2015 година

 

Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Аксаково за 2015 г.

 

 

С уважение,

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.