Проект за Дневен ред за ХLVIІ-ма сесия на ОБС - Аксаково на 30.10.2014г.

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLVІІ-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.10.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо от Окръжен съд - Варна с вх.№ ОБС-9500-425/18.07.2014г., относно: Избор на съдебни заседатели от Община Аксаково.

2. Мотивиран доклад с вх.№ ОБС-9500-602/23.10.2014г., относно: Решение за определяне на концесионер на публична услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково, част от транспортната схема на област с административен център – гр.Варна.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-587/09.10.2014г., относно: Одобряване на Допълнително споразумение към Договор № 289/05.11.2012 г., сключен между Община Аксаково и „Екоколект”АД за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-575/08.10.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-580/09.10.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014г.”.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-574/08.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ: поземлен имот № 000137, местност "Мюхлюза", по КВС на землище гр. Аксаково и включването му в"Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г.".

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-573/07.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в УПИ VІІІ-61, кв.3, за снабдяване с удостоверение за търпимост на стопанска постройка, изградена на границата с УПИ X-60, кв.3, по плана на с.Припек, община Аксаково, по Молба от Иван Янев Иванов.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-578/09.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 60 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІІІ-84 в кв.24 по действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, по Заявление от Николинка Атанасова Вълчева.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-579/09.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 125 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ІІ-36 в кв.48 по действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, по Заявление от Емил Владимиров Неделчев.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-586/09.10.2014г., относно: Разпореждане с имоти - частна общинска  собственост, за продажба на: ПИ № 021041, ПИ № 021044,  ПИ № 021042, ПИ № 021021, ПИ №  021001, ПИ № 021009 и ПИ № 021007 по КВС на землище с.Новаково, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-577/08.10.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Въглен,  по Заявления от Господин Кирилов Василев, Софка Георгиева Василева и Елена Кирилова Василева.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-567/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061008 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ЕООД.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-568/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061009 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ЕООД.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-569/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061034 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ЕООД.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-570/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 000317 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мериленд Порт" ООД.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-571/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061096 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мериленд Порт" ООД.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-572/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 067014 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мериленд Порт" ООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

   /СВ. ДОБРЕВА/  

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.