ИнформацияОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”

вкл. : 1.Основен обект: Система за управление на отпадъците в регион Варна,

включително следните съоръжения: Депо за неопасни отпадъци – Етап 1, със системи

за събиране на инфилтрата и сметищния газ; Инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци; Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци; Площадкова инфраструктура (ПСОВ, пътища, водоснабдяване, електрозахранване, административно-битови и технически обслужващи сгради); Довеждаща инфраструктура (пътно отклонение, електрозахранващи и водопро­водни външни връзки) и 2.Подобект: Депо за инертни отпадъци – Етап 1.

 

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с Договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

Поръчката е разделена на ”Основен обект” и „Подобект”: 1. „Основен обект” - Изграждане на съоръжения от системата за управление на отпадъците в регион Варна: Депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова и довеждаща инфраструктура, включително: 1.1. Депо за неопасни отпадъци – Етап 1, със системи за събиране на инфилтрата и сметищния газ; 1.2. Инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци; 1.3. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци; 1.4. Площадкова инфраструктура (ПСОВ, пътища, водоснабдяване, електрозахранване, административно-битови и технически обслужващи сгради); 1.5. Довеждаща инфраструктура (пътно отклонение, електрозахранващи и водопроводни външни връзки). 2. „Подобект” - Изграждане на съоръжения от системата за управление на отпадъците в регион Варна: Депо за инертни отпадъци – Етап 1.

Поръчката по „Основния обект” се финансира със средства по проект: „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)”, одобрено за финансиране по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, реф. № BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, със средства от държавния бюджет и собствени средства на общините бенефициенти - Община Аксаково, Община Варна и Община Белослав.

Поръчката по „Подобекта” се финансира със собствени средства на Община Аксаково, Община Варна и Община Белослав.

За възлагане на поръчката е сключен договор, съдържащ и основния обект и подобекта. Изпълнението на СМР за двата подобекта ще се извършва по координиран общ график с цел завършване на строителството в рамките на разполагаемите срокове. Поръчката ще се изпълнява с договор за строителство при действието на „Общите условия на договор за строителни и монтажни работи по проект на Възложителя” на Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC).

 

Брой на получените оферти: 7 броя

 

Наименование на избрания изпълнител:

„КОНСОРЦИУМ РЦУО АКСАКОВО 2012” ДЗЗД, гр.Варна, със следните участници: „Одесосстрой” ООД, гр.Аксаково, „Акса 96” ЕООД, гр.Аксаково и „Валмекс” ЕООД, гр.София 

 

Обща крайна стойност на поръчката:

17377515,20 /седемнадесет милиона триста седемдесет и седем хиляди петстотин и петнадесет лева и двадесет стотинки/ BGN без ДДС

 

Срок за изпълнение: 7,5 месеца

 

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237 – 2012 – 0020.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.