Съобщение за заседания на П.К. на 14.10.2014г. и Председателски съвет на 16.10.2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 14.10.2014г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-587/09.10.2014г., относно: Актуализация на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково за 2014 г.

 

 

2. На 14.10.2014г. от 14.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-576/08.10.2014г., относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково

 

 

3. На 14.10.2014г. от 14:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-575/08.10.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

 

 

4. На 14.10.2014г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-577/08.10.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Въглен,  по Заявления от Господин Кирилов Василев, Софка Георгиева Василева и Елена Кирилова Василева.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-567/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061008 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ЕООД.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-568/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061009 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ЕООД.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-569/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061034 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ЕООД.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-570/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 000317 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мериленд Порт" ООД.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-571/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 061096 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мериленд Порт" ООД.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-572/07.10.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 067014 по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мериленд Порт" ООД.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-580/09.10.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-574/08.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ: поземлен имот № 000137, местност "Мюхлюза", по КВС на землище гр. Аксаково и включването му в"Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 г."

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-573/07.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в УПИ VІІІ-61, кв.3, за снабдяване с удостоверение за търпимост на стопанска постройка, изградена на границата с УПИ X-60, кв.3, по плана на с.Припек, община Аксаково, по Молба от Иван Янев Иванов.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-578/09.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 60 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІІІ-84 в кв.24 по действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, по Заявление от Николинка Атанасова Вълчева.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-579/09.10.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 125 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ІІ-36 в кв.48 по действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, по Заявление от Емил Владимиров Неделчев.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-586/09.10.2014г., относно: Разпореждане с имоти - частна общинска  собственост, за продажба на: ПИ № 021041, ПИ № 021044,  ПИ № 021042, ПИ № 021021, ПИ №  021001, ПИ № 021009 и ПИ № 021007 по КВС на землище с.Новаково, община Аксаково.

 

 

5. На 16.10.2014г. от 15:00 часа  ще се проведе Председателски съвет в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо от Окръжен съд - Варна с вх.№ ОБС-9500-425/18.07.2014г., относно: Избор на съдебни заседатели от Община Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/

/нд

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.