Съобщение от ХLVІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 046/24.09.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·   Решение № 46.8./ 24.09.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на „Пътна връзка” с обща дължина на проектното трасе 243м. през имоти публична общинска собственост: №№ 000166 и 000175 - полски пътища по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представеният вариант на предложеното от „Сортови семена” АД с изпълнителен директор Катя Иванова Караянева трасе за изграждане на пътна връзка за ПИ № 033016 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с площ на отнемане 0.075 дка от имот № 000166 и 0.069 дка от имот № 000175. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ № 033016 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с териториален обхват – полски пътища ПИ №№ 000166 и 000175 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – собственост на Община Аксаково, път І клас ПИ № 000181 - собственост на Държавата и ПИ № 033016 - собственост на „Сортови семена” АД при условие, че финансирането на: проектът за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за пътя и построяването на пътя са за сметка на възложителя „Сортови семена” АД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ 033016 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

·   Решение № 46.9./ 24.09.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на „Пътна връзка” с обща дължина на проектното трасе 196.69 м. през имот публична общинска собственост: № 066008 - полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представения вариант на предложеното от „КОНИК”ООД трасе за изграждане на пътна връзка за ПИ  № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с

площ на отнемане 869.25 кв.м. от имот № 066008. Определя срок на валидност на предварителното съгласие до една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с териториален обхват – ПИ № 066008 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ №№ 066003 и 066002 – частна собственост и ПИ № 066011 - собственост на „КОНИК”ООД при условие, че финансирането на: проекта за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за пътя и построяването на пътя са за сметка на възложителя „КОНИК” ООД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

·          Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.