Информация
ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

„Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, вкл. Обособена позиция №1: „Доставка на Портативен газоанализатор” и Обособена позиция №2: „Доставка на Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци”

 

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

 

Договорите са свързани с изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1: „Доставка на Портативен газоанализатор” – 1 брой и Обособена позиция №2: „Доставка на Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци” – 1 брой.

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Портативен газоанализатор”

Брой на получените оферти: 1

Наименование на избрания изпълнител: "Дрегер Сейфти България" ЕООД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 12 950 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 2 месеца

 

Обособена позиция №2: „Доставка на Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци”

Брой на получените оферти: 1

Наименование на избрания изпълнител: "Идеа Сервиз" ЕООД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 27 800 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 2 месеца

 

 

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237 – 2014 – 008.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.