Съобщение за заседания на П.К. и Председателски съвет на 16.09.2014г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 16.09.2014г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-508/29.08.2014г., относно: Съгласие от ОБС – Аксаково за отдаване под наем на два кабинета с прилежащите им части, находящи се в сградата на бивша здравна служба в с.Кичево, община Аксаково, включени в активите на „АМЦСМП - Аксаково” ЕООД, с цел разкриване на Аптека.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-535/11.09.2014г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014г.".

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-534/11.09.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ - сграда № 00182.103.1599.1, с предназначение вулканизатор и заведение за бързо хранене, масивна на два етажа със застроена площ І-етаж - 54 кв.м. и II етаж -12 кв.м., изградена в ПИ № 00182.103.1599, местност "Над асфалта" землище гр. Аксаково, община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-526/09.09.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 150 кв.м., включени в УПИ VІ-142, кв.34, по действащия план на с.Орешак, общ.Аксаково, по Заявление от Мариана Иванова Иванова.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-528/09.09.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на НИ № 504.1052 по ПНИ на СО "Могилите", местност "Сухата чешма" в с.Кичево, общ.Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-529/10.09.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обект: "Пътна връзка" за ПИ 033016 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от "Сортови семена" АД.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-530/10.09.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обект: "Пътна връзка" за ПИ 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от "КО НИК" ООД.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-531/10.09.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за кабелно ел. захранване на ПИ № 021091 по КВС на з-ще с.Любен Каравелово, общ.Аксаково, по Заявления от "Булфейст" ООД.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-532/10.09.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за трасе на електропроводно и водопроводно отклонение за ПИ № 014001 по КВС на з-ще с.Припек, общ.Аксаково по Заявления от от Светослав Тодоров Бошнаков и "Санрайс" ООД.

 

2. На 16.09.2014г. от 16:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-533/10.09.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

 

3. На 16.09.2014г. от 16:30 часа  ще се проведе Председателски съвет в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Писмо от Окръжен съд - Варна с вх.№ ОБС-9500-425/18.07.2014г., относно: Избор на съдебни заседатели от Община Аксаково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

 

/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.