Съобщение от ХLV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 045/20.08.2014г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

·   Решение № 45.14./ 20.08.2014г.

1. Дава съгласие и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура: „Водопровод за аварийно (резервно) водоснабдяване на „Депо за неопасни отпадъци“, находящо се в землището на с.Въглен, общ.Аксаково”, с териториален обхват - поземлени имоти № 000130 – път ІV клас и ПИ № 023034 – пасище, мера по КВС на з-ще с.Въглен – собственост на Община Аксаково.

Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура: „Водопровод за аварийно (резервно) водоснабдяване на „Депо за неопасни отпадъци“, находящо се в землището на с.Въглен, общ.Аксаково”.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.

 

3. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе за изграждане на елемент на техническата инфраструктура: елемент на техническата инфраструктура: „Водопровод за аварийно (резервно) водоснабдяване на „Депо за неопасни отпадъци“, находящо се в землището на с.Въглен, общ.Аксаково”, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, през имоти по КВС на з-ще с.Въглен, собственост на Община Аксаково: 000130 – път ІV клас с дължина на трасето 417.3м. и през имот № 023034 – пасище, мера - с дължина 13.7м.

4. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот № 023034 по КВС на з-ще с.Въглен, общ.Аксаково, обл.Варна, трайно предназначение на земята – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, мера, целият с площ 44,999 дка, актуван с АОС № 528/05.11.2002г., за учредяване на сервитут с площ 82.00 кв.м., необходим за изграждане на обект на техническата инфраструктура, представляващ елемент на техническата инфраструктура: „Водопровод за аварийно (резервно) водоснабдяване на „Депо за неопасни отпадъци“, находящо се в землището на с.Въглен, общ.Аксаково”         

Предварителното съгласие по т.3 и т.4 е със срок на валидност две години.

5. Възлага на Кмета на община Аксаково да извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на горните решения.

 

                                  

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.