Проект за Дневен ред за ХLV-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.08.2014г.

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLV-тасесия на Общински съвет - Аксаково на 20.08.2014г. от 14:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-491/14.08.2014г., относно: Кандидатстванес проект към Норвежкият финансов механизъм 2009-2014г.

2. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-458/05.08.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаковов полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащанепо Договор № 37/3/3220864 за Проект: „Благоустрояване и озеленяванена детски площадки – основен ремонт в УПИ II заозеленяване  кв.44 по планана гр.Аксаково”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програмаза развитие на селските райони 2007-2013 г.”.

3. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-459/05.08.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаковов полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащанепо Договор № 37/3/3130837 за Проект: „Изгражданена център за изложения „Произведено на нашата територия”- ЕТАП  2” в с.Климентово, община Аксаково, по мярка 313 „Насърчаване натуристическите дейности” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”.

4. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-471/08.08.2014г., относно: Определяне на екип от общинска администрацияАксаково за подпомагане управлението и отчитането на Проект: "Основенремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище "Самообразование2006" в с. Зорница, община Аксаково, област Варна", съгласно сключенДоговор за безвъзмездна финансова помощ № 37/3/3210770 от 04.08.2014г., помярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селскитерайони" от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.".

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-447/29.07.2014г., относно: Получените командировъчни пари  за второто тримесечие на2014 г.

6. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-452/31.07.2014г., относно: Информацияза изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операциина Община Аксаково към 30.06.2014г.

7. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-453/31.07.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за2014г.

8. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-466/06.08.2014г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общинаАксаково.

9. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-461/06.08.2014г., относно: Готовност на училищата и детските градини,разположени  на територията на ОбщинаАксаково за новата учебна 2014/ 2015 година.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–465/06.08.2014г., относно: Промяна на Правилника за организацията и  дейността на „Общинско социалнопредприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/.

11. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-463/06.08.2014г., относно: Провеждане на публичен търг с тайнонаддаване за „Продажба на прогнозно количество стоящадървесина на корен по сортиментна ведомост” от поземлени имоти с №№027023, 027024, 027046 и 027060 в землището на с.Новаково, ПИ № 000038 вземлището на с.Климентово, №№033001, 033003, 033037, 021006 и 033007 вземлището на с.Кичево, с обща площ 263 дка.

12. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-457/05.08.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управлениеи разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014г.”.

13. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-460/05.08.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинскасобственост, за продажба на поземлен имот № 010053, представляващ земеделсказемя, с начин на трайно ползване - лозе, в местност „Корията”, по КВС наземлище с.Въглен, община Аксаково.

14. Докладна записка свх.№ ОБС-9500-462/06.08.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект заПУП-ПП за аварийно водоснабдяване на ПИ № 000207 и ПИ № 000212 по КВС наземлище с.Въглен, общ.Аксаково като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ,предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ запромяна предназначението на имот публична общинска собственост – пасище, мера.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

                                         /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.