Докладна записка - Промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково

съгл. Заповед № 528/30.07.2014г.

 

 

ОТНОСНО: промяна на Правилника за организацията и  дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В деловодството на Община Аксаково постъпи Докладна записка с наш вх. № 5300-3/30.07.2014г. от Йорданка Иванова Колева – Директор на Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж” (ОСП „ДСП”) с предложение за промяна в структурата на същото предвид факта, че от 01.08.2014г. приключи Проект „Протегната ръка за помощ в дома” с договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и с цел устойчивост на проекта към създаденото към Общинското предприятие „Звено за предоставяне на почасови услуги в домашна среда”.

В тази връзка е необходимо да бъде направена промяна в чл. 5, ал. 2 и ал.3 от  Правилника за организацията и  дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” приет с Решение № 12.2.1 от Протокол № 12/05.06.2012г. на Общински съвет Аксаково.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и §3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и  дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж”, ПРЕДЛАГАМ на Общински съвет - Аксаково да вземе следните:

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

§ 1. Изменя и допълва Правилника за организацията и  дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж”, както следва:

 

1.    Текстът на чл.5, ал.3, а именно:

 „Численият състав на общинско  социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж е 49 (четиридесет и девет) души /за периода на дейност на Проект BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 „Протегната ръка за помощ в дома”/, съгласно утвърдена структура, съставляваща Приложение № 1 към настоящия правилник, след приключване на Проект BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 „Протегната ръка за помощ в дома” броя на персонала се редуцира на 14 души, съгласно структура съставляваща Приложение № 2 към настоящия правилник” се изменя и допълва, както следва:

„Численият състав на общинско  социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж е 49 (четиридесет и девет) души /за периода на дейност на Проект BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 „Протегната ръка за помощ в дома”/, съгласно утвърдена структура, съставляваща Приложение № 1 към настоящия правилник, след приключване на Проект BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 „Протегната ръка за помощ в дома” броя на персонала се редуцира на 17 души, съгласно структура съставляваща Приложение № 2 към настоящия правилник”

 

 

 

2.   Приложение 2

 

 се изменя идопълва, както следва: 
§ 2. Промените в Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” влизат в сила от 01.08.2014г.

 

 

 

Приложение:


1.     „Приложение 2” Структура на ОСП „ДСП” извън периода на дейност на Проект BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 „Протегната ръка за помощ в дома” 

 

 

 

 

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

И.Д.  Кмет на Община Аксаково

съгл. Заповед № 528/30.07.2014г.

 

 

 

 

Съгласували:

Руска Илиева

Нина Иванова

 

 

 

Изготвил:

Божана Стоянова    

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.