Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж. Димитринка Кирилова Димитрова – и.д.Кмет на Община Аксаково, съгласно Заповед № 528 от 30.07.2014г. на Кмета на Община Аксаково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково

 

 

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми  общински съветници,

 

         Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, се обуславя от следните причини:

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт :

До 31 юли 2014 г. почасовите социални услуги в домашна среда се предоставяха ОСП „Домашен социален патронаж” със средства от одобрен проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Европейския Социален Фонд 2007 – 2013, приоритетна ос 5: “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1: “Подкрепа на социалната икономика”, схема: “Помощ в дома”. Стъпвайки на тази база, таксите, определяни и събирани от лицата-потребители на услугата, бяха съобразени с изискванията на схема “Помощ в дома”. Поради приключване на проекта и с оглед невъзможността на Община Аксаково да осигури изцяло средствата по предоставяне на услугите от ОСП „Домашен социален патронаж” се налага промяна в начина на изчисляване и увеличаване размера на таксите, събирани от потребителите.

 

       2. Цели, които се поставят :

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково се цели финансовото осигуряване на част от необходимите средства за предоставяне на услугите от  ОСП «Домашен социален патронаж» със същото качество.

 

       3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:        

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

         

      4. Очаквани резултати :

С промяната на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково се очаква ОСП „Домашен социален патронаж” да продължи предоставянето на качествени услуги на широка целева група – местната общност, деца и възрастни хора, благодарение на натрупания практически опит в тази област през изминалата година.

 

       5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

                                                                    

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.8, чл.9 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. “в” от Закона за местните данъци и такси, предлагам следния проект на

 

РЕШЕНИЕ:

 

Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, както следва:

 

§1. В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІIІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, досега съществуващият текст на чл. 24, ал. 9, със съдържание: Таксите по ал.8 се събират ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ месеца на получаване на почасовите социални услуги и след попълване и подписване на протокол (образец) за потребените социални услуги. Размерът на таксата се определя като сбор от фиксираната месечна такса и индивидуалните такси за всички консумирани през месеца услуги.”, се изменя, както следва:

           

Таксите по ал.8 се събират ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ месеца на получаване на почасовите социални услуги и след попълване и подписване на протокол (образец) за потребените социални услуги, съгласно Приложение 1 от настоящата наредба.”

 

§2. В Глава втора „Местни такси”, Раздел ІIІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, досега съществуващият текст на чл. 24, ал. 10, със съдържание: „Лицата под 18 години, ползващи почасови социални услуги за лична помощ, не заплащат таксата по чл. 24, ал. 8.”, се изменя, както следва:

 

Не се събира такса от следните категории лица:

1. лица, които нямат лични доходи и не са прехвърлили недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

2. лица на възраст до 18 години.”

 

 

§3. В чл. 24 на Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услугина глава втора „Местни такси”, се създава нови алинея 11 и алинея 12, със следния текст:

 

(11) При смърт на самотно лице /без близки и роднини до втора степен по права линия/ последната такса не се дължи.

(12) Лицата, неползващи услуги за определен период от време, се освобождават от заплащане на съответната такса за този период при условие, че са уведомили Директора на ОСП „Домашен социален патронаж” най-малко 36 часа предварително.“

 

§4. В Приложение 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково „Такси на услуги и права, предоставяни от община аксаково на физически и юридически лица”, РазделТакси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, т. 3.1, със съдържание:

 

 

3.1.

 

Фиксирана такса за ползване на почасови социални услуги за лична помощ:

Период

Сума

за месец

5 лв.
 

се отменя.

 

§5. Приложение 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково „Такси на услуги и права, предоставяни от община аксаково на физически и юридически лица”, РазделТакси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, т. 3.2, със съдържание:

 

3.2.

 

Такси за ползване на индивидуални почасови социални услуги за лична помощ:

Вид услуга

 

Период /в часове/

 

Сума

3.2.1.

 

 Помощ за поддържане на лична хигиена

 до 0, 5

 0, 20

3.2.2.

 Помощ при обличане, събличане

 до 0, 5

 0, 10

3.2.3.

 Помощ при хранене

 до 0, 5

 0, 05

3.2.4.

Помощ при вземане на лекарства

 до 0, 5

 0, 05

3.2.5.

 

 Помощ при рехабилитационни и др. специализирани услуги

 до 1, 0

 0, 10

3.2.6.

Придружаване до детско, учебно, болнично заведение

 до 1, 0

 0, 05

3.2.7.

 

 

 

 Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него

 до 1, 0

 0, 10

3.2.8.

 

Придружаване при посещения на кино, театър, изложби и др.

 до 2, 0

 0, 10

3.2.9.

 

 

 Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция

 до 1, 5

 0, 20

3.2.10.

 

 

 Пазаруване-снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и др.

 до 1, 0

 0, 10

3.2.11.

 

 

 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата

 до 1, 0

 0, 10

3.2.12.

 

Извършване и/или съдействие за дребни ремонти

 до 1, 5

 0, 10

3.2.13.

 

 

 Помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и др.

 до 2, 0

 0, 20

3.2.14.

 

 Приготвяне на храна с продукти на потребителя

 до 2, 0

 0, 10


се изменя, както следва:


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.