Съобщение от ХLІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
СЪ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –АКСАКОВО

         Общински съвет –Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че сПротокол № 044/23.07.2014г. на Общински съвет –Аксаково са приети следните решения:

·  Решение № 44.30./23.07.2014г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройственплан – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)за обект:„Разширение на гробищен парк гр.Игнатиево – съществуващо гробищев ПИ № 000044, в обхват: ПИ № 008012, целия с площ 3 677.8 кв.м., с начин натрайно ползване – нива, частна собственост, ПИ № 008011, целия с площ 5 878.7кв.м., с начин на трайно ползване – нива, частна собственост и ПИ № 008009,целия с площ 4 412.5 кв.м., с начин на трайно ползване – нива, частнасобственост. Всички имоти са по КВС на землище гр.Игнатиево,общ.Аксаково.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващонеобходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – планза регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) заразширяванена гробищен парк, находящ се в масив 8 /осем/ по КВС наз-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

 

·  Решение № 44.31./23.07.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелналиния 20кV за захранване на ПИ № 055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево,общ.Аксаково, съгласно представениявариант на предложеното от „Еврокорн”ООД трасе, преминаващо през имот по КВС на з-ще гр.Игнатиево, собственост наОбщина Аксаково:  000267 – полски път с площ на ограничение в ползването - 778кв.м. 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие до една година.

2. Разрешава изработванена проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кVза захранване на ПИ № 055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с териториален обхват - поземлен имот № 198 – с НТП електропровод поКВС на з-ще гр.Игнатиево  - поземлен имот№ 000267 – полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево – собственост на ОбщинаАксаково, ПИ № 055007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – нива собственост на„Еврокорн”ООД и ПИ № 055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – нива собственост на„Еврокорн”ООД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите оттрасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да сеизработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срокдо една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлаганеизработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане накабелна линия 20кV за захранване на ПИ № 055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево,общ. Аксаково.

 

·  Решение № 44.32./23.07.2014г.

1. Давапредварително съгласие за проектиране на кабелно ел. захранване през имотпублична общинска собственост: № 000289- полски път по КВС на з-ще с.Кичево, съгласно представеният вариант напредложеното от Иванка Георгиева Чобанова трасе за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №050018 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково със сервитут 108кв.м от имот № 000289. Определя срок на валидност на предварителното съгласиеедна година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройственплан - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане накабелно ел. захранване за ПИ № 050018 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, с териториален обхват– улица между о.т. 49 и о.т. 48 порегулационния план на с.Кичево, ПИ № 000289 полски път по КВС на з-ще с.Кичево – собственост на ОбщинаАксаково и ПИ № 050018 по КВС на з-ще с.Кичево - собственост на ИванкаГеоргиева Чобанова.

ПУП-парцеларният план да съдържа регистри на засегнатите от трасетопоземлени имоти, с подробно описани  НТП,категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи катоокончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до еднагодина от влизане в сила на настоящото решение.

3.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект заподробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане накабелно ел. захранване за ПИ № 050018 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково.

 

·  Решение № 44.35./23.07.2014г.

  І. Разрешаваизработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация изастрояване (ПУП-ПРЗ) за част от кв.5 и кв.31 в обхватана имоти с пл. № 495 и № 496 по плана на с.Долище, общ.Аксаково, състоящо се в:

1. поставяне на вътрешната регулационна линия междуимоти пл.№ 62 и № 496 в частта им относно УПИ V-62 в кв.31 и пл.№ 61 и № 495 вчастта им относно УПИ Х-61 в кв.5 в съответствие със съществуващата граница наимотите;

2. промяна на границата на УПИ ІІ„озеленяване испорт” в кв.5 с поставяне на регулационната линия по съществуващата имотнаграница на имот с пл.№ 496 и обособяването на УПИ ІІ”озеленяване и спорт”;

3. обособяване на девет нови урегулирани поземлени имота зажилищно строителство отредени за имоти с пл. № № 495 и 496.

ІІ. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ завъзлагане изработването на проект за подробен устройствен план – план зарегулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от кв.5 и кв.31в обхвата на имоти с пл. №№ съответно 495 и 496 по плана на с.Долище, общ.Аксаково.

·    Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

                             

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.