Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: "Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции 

ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

"Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции

 

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

 

Обособена позиция № 1 - Доставка на специализиран компактор.

Обособена позиция № 2- Доставка на колесен багер-товарач с навесна/окачена механизация.

Обособена позиция № 3 - Доставка на верижен булдозер.

Обособена позиция № 4 - Доставка на колесен челен товарач /2 броя/

Обособена позиция № 5 - Доставка на камион самосвал.

Обособена позиция № 6 - Доставка на контейнери за отпадъци, 2 m3 /4 броя/

Обособена позиция № 7 - Доставка на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. Обособена позиция № 8 - Доставка на пароструйка.

Обособена позиция № 9 - Доставка на портативен газоанализатор

Обособена позиция № 10 - Доставка на товаропътнически автомобил (пикап).

Обособена позиция № 11 - Доставка на контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци.

Всички доставяни изделия за всички обособени позиции трябва да са фабрично нови, произведени не по-рано от 12 месеца преди обявения краен срок за подаване на офертите. Поръчката за всички обособени позиции включва следните съпътстващи услуги, които трябва да са включени в предложените от Изпълнителя цени: • подготовка за експлоатация (отстраняване на защитни и транспортни елементи); • обучение на посочен от Възложителя персонал за експлоатация и техническа поддръжка; • осигуряване на изискваната документация за Доставката. Към доставките са приложими изисквания относно минимални гаранционни срокове и минимални стандарти за гаранционно обслужване.

 

 

Обособена позиция №: 3  Доставка на верижен булдозер

 

Брой на получените оферти: 3

Наименование на избрания изпълнител: "ЕСБ СОФИЯ" ЕООД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 296 920,00 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 4 месеца

 

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2013-0017.

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.