Съобщение за заседания на Председателски съвет и П.К. на 15.07.2014г. и П.К. на 17.07.2014г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 15.07.2014г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–339/13.06.2014г., относно: Допълване на "Програма за закрила на детето - 2014г." на Община Аксаково.

 

2. На 15.07.2014г. от 13:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/04.07.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-380/01.07.2014г., относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аксаково.

  

3. На 15.07.2014г. от 14:30 часа  ще се проведе Председателски съвет в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-408/10.07.2014г., относно: Обсъждане и одобряване на доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Аксаково за периода 2007-2013г.  Материалите са изпратени на електронните  пощи на всеки общински съветник.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-396/09.07.2014г., относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково – Всеки може да се запознае с пълната документа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Аксаково.

  

4. На 17.07.2014г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-398/10.07.2014г., относно: Оставане на Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Игнатиево и Основно училище "Св. Климент Охридски"-  с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България.

 

3. На 17.07.2014г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-344/19.06.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 046046, в местност "Среден път" по КВС на землище с.Долище, община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-349/23.06.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ поземлен имот № 046058, в местност "Среден път" по КВС на землище с.Долище, община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-391/07.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на УПИ V-24, в кв.10 по действащия план на с.Водица, общ.Аксаково, ведно с построената в него жилищна сграда на един етаж.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-392/08.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 476 кв.м., включени в УПИ І-184, по действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, по Заявление от Кремена Васкова Кръстева.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-394/08.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба при равни квоти на 24 кв.м.ид.ч., включени в УПИ ХІІ-155 в кв.21 по плана на с.Куманово, общ.Аксаково, по Заявление от Николай Симеонов Жеков и Десислава Димова Жекова.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-399/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост,  за продажба на УПИ ІІ-общ. в кв.14 по  плана на с.Доброглед, община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-400/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на новообразуван имот № 504.1087, по ПНИ на част от СО "Могилите", местност "Сухата чешма", с.Кичево, община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-401/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на новообразуван имот № 504.1117 по ПНИ на част от СО "Могилите", местност "Сухата чешма", с.Кичево, община Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-402/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на новообразуван имот № 504.1118, по ПНИ на част от СО "Могилите", местност "Сухата чешма", с.Кичево, община Аксаково.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-403/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на УПИ ІІІ-общ. в кв.14 по  плана на с.Доброглед, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-404/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на поземлен имот с идентификатор 31334.16.1, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване - нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с.Зорница, община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-405/10.07.2014г., относно:  Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на поземлен имот № 000070, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване - яма,  по КВС на землище с.Куманово, община Аксаково.

 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-406/10.07.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на  поземлен имот № 000144,  земеделска земя с начин на трайно ползване - изградено торище,  по КВС на землище с.Куманово, община Аксаково.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-397/09.07.2014г., относно: Разпореждане на имоти - частна общинска собственост.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-395/09.07.2014г., относно: Предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост,  приета с решение № 20.2.1. по Протокол № 20/16.04.1997г. на Общински съвет – Аксаково.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-390/07.07.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 008009, 008011 и 008012 по КВС в землището на гр.Игнатиево,  общ.Аксаково.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-356/25.06.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 055051 по КВС на землище гр.Игнатиево, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от "Еврокорн" ООД.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-357/25.06.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 050018 по КВС на землище с.Кичево,  общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от Иванка Георгиева Чобанова.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-369/27.06.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 000317 с площ 23.547дка по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мерилен Порт" ООД.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-370/27.06.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 000536 с площ 22.550 дка по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мерилен Порт" ООД.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-371/27.06.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 061096 с площ 6.050 дка по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Мерилен Порт" ООД.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-372/27.06.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 061034 с площ 4.002 дка по КВС на з-ще с.Климентово, общ.Аксаково, по Заявления от "Варна Хайтс" ООД.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-407/10.07.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: "Уличен водопровод и водопроводно отклонение" за ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Ко  Ник" ООД.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

/нд

 

 

 

 

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.