Докладна записка - Предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от инж. Атанас Костадинов Стоилов -  Кмет на Община Аксаковоотносно : Предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост,  приета с решение N 20.2.1. по Протокол N 20/16.04.1997г. на Общинския съвет на Община Аксаково

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Необходимостта от внасяне за разглеждане на Общински съвет - Аксаково на настоящото предложение за отмяна на Наредбата за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост, посочени в настоящата докладна записка, се обуславят от следните мотиви:

 

1. Причини, които налагат отмяната.

 

Наредбата за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост е приета с решение № 20.2.1. по Протокол №20/16.04.1997г. на Общинския съвет на Община Аксаково при действието на отменения с ДВ, бр.36 от 02.05.2006г. Закон за концесиите. В посочения брой на ДВ е обнародван нов Закон за концесиите, с който е отменен предходния Закон за концесиите, дал основание за приемане на местната Наредба за концесиите, чиято отмяна искаме в момента. Считано от 02.05.2006г. е приет и  Правилникът за неговото прилагане.

С оглед гореизложеното и предвид необходимостта от обективиране на актуалните   действия на община Аксаково по отношение условията и реда за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии, съобразно новия Закон за концесиите се налага отмяна Наредбата за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.

 

2. Цели, които се поставят.

 

С предлаганата отмяна на Наредбата за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост се цели недопускане възможността за противоречие на наредба действаща на местно ниво с националното законодателство и актуализиране на нормативната база на Община Аксаково.

 

 3.Финансови и други средства необходими при отмяна на наредбата.

 

He ca необходими финансови средства при отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

Привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Аксаково  с  влезлия в сила Закон за концесиите.

 

5. Анализ на съответствие с правото на EC.

 

Наредбата за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост на Община Аксаково е подзаконов  нормативен акт от местно значение. Несъответствието й с действащото законодателство на Република България, свързано с тази материя и с правото на Европейския съюз и с директивите на Европейската общност е основание за нейната отмяна.

 

Доколкото настоящия проект подлежи на отмяна на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".

Предложението за отмяна на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 16, ал.1, т.3 от ПЗР  на Закона за концесиите, предлагам на Общински съвет - Аксаково да вземе следното,

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет Аксаково приема предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост.

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО :

 

Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост,  приета с решение N 20.2.1. по Протокол N 20/16.04.1997г. на Общинския съвет на Община Аксаково

 

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

Съгласували:

П.Стоилова

Н.Симеонова

Н.Иванова

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.