Съобщение от ХLІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 043/11.06.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·   Решение № 43.14./ 11.06.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на „Уличен водопровод” с обща дължина на проектното трасе 76.20м. през имоти публична общинска собственост: № 004011 - полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево и № 004008 – нива по КВС на з.ще гр.Игнатиево, съгласно представеният вариант на предложеното от Ивка Димчева Иванова трасе за изграждане на уличен водопровод за ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с площ на отнемане 227кв.м от имот № 004008 и 236кв.м. от имот № 004011. Определя срок на валидност на предварителното съгласие до една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Уличен водопровод” за ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с териториален обхват – ПИ № 004011 полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево – собственост на Община Аксаково, ПИ № 004008 по КВС на з-ще гр. Игнатиево – нива собственост на Община Аксаково, ПИ № 004014 по КВС на з-ще гр. Игнатиево - собственост на Никола Маринов Димов, ПИ № 004018 по КВС на з-ще гр. Игнатиево - собственост на Димитър Желязков Калудов и ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр. Игнатиево - собственост на Ивка Димчева Иванова при условие, че финансирането на: проектът за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за уличния водопровод и построяването на водопровода са за сметка на възложителя Ивка Димчева Иванова.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Уличен водопровод” за ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, придружено от опорен план.

 

 

·   Решение № 43.15./ 11.06.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелна линия 20кV за захранване на ПИ № 049121 по КВС на з-ще с.Кичево, общ. Аксаково, съгласно представения вариант на предложеното от Николай Георгиев Николов и Есин Махмуд Халид трасе, преминаващо през имоти по КВС на з-ще с.Кичево, собственост на Община Аксаково: 000271 – полски път с дължина на трасето 228м. и през имот № 000285 – местен път - с дължина 186м.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие до една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV за захранване на ПИ № 049121 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, с териториален обхват - поземлени имоти № 000271 – полски път и ПИ № 000285 – местен път по КВС на з-ще с.Кичево – собственост на Община Аксаково, ПИ № 049138 по КВС на з-ще с.Кичево – нива собственост на „Донмаре” ООД и ПИ № 049121 по КВС на з-ще с.Кичево – нива собственост на Николай Георгиев Николов и Есин Махмуд Халид.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20кV за захранване на ПИ №049121 по КВС на з-ще с.Кичево, общ. Аксаково.

 

·    Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                     

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.