Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община АксаковоУважаема Госпожо Председател,

Уважаеми  общински съветници,

 

         Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково, се обуславя от следните причини:

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 54 от 17.07.2012 г. е публикувано допълнение от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С промените на чл.33, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА е засегнат текст от закона, регламентиращ данъка върху наследствата. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага община Аксаково да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, и да бъде извършено актуализиране на уреждащия тази материя нормативен акт, действащ на местно ниво.

 

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково се цели актуализиране на същата и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:        

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

         

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково в съответствие с действащото законодателство и по специално  със  Закона за местните данъци и такси, както и осъществяване на адекватно данъчно облагане на физическите и юридическите лица.

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганият проект за изменение и допълнеие на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

                                                                    

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и чл.33, ал.1, т. 1 и т. 7 от Закона за местните данъци и такси и чл. 8 от Закона за нормативните актове, предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

 

РЕШЕНИЕ:

 

Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково, както следва:

 

§1 В Глава втора „Местни данъци”, Раздел ІI Данък върху наследствата”, досега съществуващият текст на чл. 26, ал. 1, т. 1 със съдържание: „1. недвижимите имоти - по данъчна оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ;”, се изменя, както следва:

           

„1. „недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ;”

 

§2 В Глава втора „Местни данъци”, Раздел ІI Данък върху наследствата”, се създава нова т. 7 в ал.1 на чл.26, със следното съдържание:

 

„7. недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.

      

§ 3 В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 8 със следното съдържание:

 

„§ 8 Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет - Аксаково влизат в сила, считано от датата на влизане в сила на решението на Общински съвет – Аксаково.

 

 

 

 

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

 

Съгласували:

Руска Илиева

Весела Юнакова

 

Изготвил:

Десислава Стоянова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.