Проект за Дневен ред за ХLІІІ-та сесия на ОБС - Аксаково на 11.06.2014г.


         На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLІІІ-тасесия на Общински съвет - Аксаково на 11.06.2014г. от 10:00 часа в лекционната зала на ОДК - Аксаково при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 1.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-305/30.05.2014г., относно: Обсъждане иприемане на стратегически документи на община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-298/29.05.2014г., относно: Изменение набюджета на Община Аксаково за 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-300/29.05.2014г., относно: Актуализацияна максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-146/12.03.2014г., относно: Базисни наемни цени назастроени имоти – общинска собственост и наметодиката за определяне на стартовите наемни цени при отдаване под наем чрезтърг или конкурс на имоти – общинска собственост, както и определяне на годишнанаемна цена за земеделско ползване на свободни незастроени имоти порегулационните планове на населените места и по ПНИ на територията на ОбщинаАксаково.

5. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-299/29.05.2014г., относно: Разпореждане с имот - частнаобщинска собственост, ПИ № 020073 - земеделска земя в местност "Край селото", по КВС наземлище с.Засмяно,общ. Аксаково.

6. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-307/30.05.2014г., относно: Разпореждане с имот – частна общинскасобственост, за учредяване на ограничено вещно право за надстрояване на съществуваща жилищна сграда, изградена в УПИ VІІ-613,кв.31 по действащия план на град Аксаково.

7. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-301/29.05.2014г., относно: Разпореждане с имот –частна общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж заизграждане на търговски обект с максимална застроена площ до 200 кв.м. в УПИ VІІІ-„заобществено обслужване” в кв.30 по плана на с.Крумово, общ.Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/30.05.2014г., относно: Разпореждане симот - частна общинска собственост, за продажба на 40 кв.м. ид.ч., включени вУПИ VІІ-142 в кв.34 по плана на с.Орешак, общ.Аксаково, по Заявление от МариянаИванова Иванова.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-302/29.05.2014г., относно: Разпореждане симот - частна общинска собственост, за продажба на 224 кв.м. ид.ч., включени вНИ № 504.1016 по ПНИ на част от СО „Могилите”, местност „Сухата чешма”, с.Кичево,общ.Аксаково, по Заявление от Атанас Димитров Дюлгеров.

10. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-303/29.05.2014г., относно: Изменение на част от ПНИ на част от селищно образувание"Могилите", местност "Сухата чешма",  землище на с. Кичево, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-306/30.05.2014г., относно: Отдаване поднаем на част от имот - публична общинска собственост.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-308/30.05.2014г., относно: Разпореждане симот - общинска собственост, за промяна на действащия план на с.ЛюбенКаравелово в частта му  относно УПИІ-читалище в кв.51 с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имотиVІІІ- читалище и ІХ - за безвредни производствени дейности и търговия.

13. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-310/30.05.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащияплан на гр.Аксаково  в частта му относноулици между ОТ 245 - ОТ 248 - ОТ 255, ОТ 248 - ОТ 249 и ОТ 249 - ОТ458.

14. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-311/30.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ППза изграждане на обект: "Уличен водопровод" за ПИ 004017 по КВС наз-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявления от Ивка Димчева Иванова.

15. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-312/30.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ППза проектиране  на трасе на кабелна линияза захранване на ПИ №049121 по КВС на землище с.Кичево,  общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от Николай Георгиев Николов и Есин Махмуд Халид.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………....…………...

                                                      /СВ. ДОБРЕВА/  

 


/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.