Документация 

ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

"Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции

 

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

 

Обособена позиция № 1 - Доставка на специализиран компактор.

Обособена позиция № 2- Доставка на колесен багер-товарач с навесна/окачена механизация.

Обособена позиция № 3 - Доставка на верижен булдозер.

Обособена позиция № 4 - Доставка на колесен челен товарач /2 броя/

Обособена позиция № 5 - Доставка на камион самосвал.

Обособена позиция № 6 - Доставка на контейнери за отпадъци, 2 m3 /4 броя/

Обособена позиция № 7 - Доставка на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. Обособена позиция № 8 - Доставка на пароструйка.

Обособена позиция № 9 - Доставка на портативен газоанализатор

Обособена позиция № 10 - Доставка на товаропътнически автомобил (пикап).

Обособена позиция № 11 - Доставка на контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци.

Всички доставяни изделия за всички обособени позиции трябва да са фабрично нови, произведени не по-рано от 12 месеца преди обявения краен срок за подаване на офертите. Поръчката за всички обособени позиции включва следните съпътстващи услуги, които трябва да са включени в предложените от Изпълнителя цени: • подготовка за експлоатация (отстраняване на защитни и транспортни елементи); • обучение на посочен от Възложителя персонал за експлоатация и техническа поддръжка; • осигуряване на изискваната документация за Доставката. Към доставките са приложими изисквания относно минимални гаранционни срокове и минимални стандарти за гаранционно обслужване.

 

 

Обособена позиция №: 1 Доставка на Специализиран компактор

 

Брой на получените оферти: 2

Наименование на избрания изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън" АД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 599000 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

Обособена позиция №: 2 Доставка на Колесен багер-товарач с навесна/окачена механизация (по опис)

 

Брой на получените оферти: 1

Наименование на избрания изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън" АД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 178943 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

Обособена позиция №: 4 Доставка на Колесен челен товарач /2 броя/

 

Брой на получените оферти: 3

Наименование на избрания изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън" АД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 498600 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

Обособена позиция №: 5 Доставка на Камион - самосвал

 

Брой на получените оферти: 4

Наименование на избрания изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън" АД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 319700 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

Обособена позиция №: 6 Доставка на Контейнер за отпадъци 2 m3 /4 броя/

 

Брой на получените оферти: 2

Наименование на избрания изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън" АД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 23800 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

 

 

Обособена позиция №: 7  Доставка на Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци (включително шеф монтаж от производителя )

 

Брой на получените оферти: 1

Наименование на избрания изпълнител: "Евромаркет Кънстракшън" АД, гр. София

Обща крайна стойност на поръчката: 999000 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

Обособена позиция №: 8 Доставка на Пароструйка

 

Брой на получените оферти: 2

Наименование на избрания изпълнител: "Булфиск" ЕООД, гр. Варна

Обща крайна стойност на поръчката: 6450 BGN без ДДС

Срок за изпълнение: 5 месеца

 

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2013-0017.


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.