Програма за Закрила на детето

ПРОГРАМА


ЗА


ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

 

за 2014 г.

 

 

 

ОБЩИНА  АКСАКОВО

 


А. Контекст и оценка на нуждите

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящата Социална програма за Закрила на детето в Община Аксаково за 2014г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015 година на Община Аксаково, приета с Решение № 40.27 от Протокол № 040/16.02.2011 г. на Общински съвет – Аксаково и принципите в Закона за закрила на детето:

        -гарантиране на гражданските и политическите права на детето, включително и участието му в обществения живот;

- интересите на децата са определящи при всички дейности, отнасящи се до тях;

- мнението на децата трябва да се взима предвид при всички въпроси, които ги засягат;

- участието на детето в обществения живот, определяне на неговите граждански и политически права;

- предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културни права на децата, отнасящи се към групата "Деца на улицата", включително правото на най - висок достижим стандарт на здравословно състояние и правото на образование и околна среда, подходящи за пълноценното им развитие;

- защита на децата от икономическа и сексуална експлоатация, физическо и психическо малтретиране;

- развитие на детето в неговата естествена среда - семейната.

Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности.

 Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид услуги по закрилата на детето с предимно превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и семейства в община Аксаково.

 Общинската програма е разработена в съответствие с националните и международни стандарти и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Аксаково.

Изготвена е съвместно от експерти в Общинска администрация - Аксаково, Отдел “Закрила на детето” (ОЗД) – Аксаково към Дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) - гр. Варна, РУП – Аксаково и МКБППМН при Община Аксаково.

 

 

 

 

 

 

 

Б. Приоритетни области

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  І:

 

 

Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции

Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Превенция на изоставянето и деинституализация на грижите за децата.

1.1. Ранно идентифициране на случаите, при които съществува риск за настаняванв на деца в институция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Оказване на социална и психологиеска подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставяне на деца

 

 

 

 

 

Община Аксаково,

ОЗД- Аксаково, ДСП- Варна, НПО,

МКБППМН,

ОДК и

Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

РУП -Аксаково

 

 

 

Община Аксаково, ОЗД- Аксаково, ДСП- Варна, НПО, МКБППМН,

ОДК и

Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

2. Повишаване информираността на децата и младежта по проблемите на отговорното родителство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Осъществяване на модулни програми чрез беседи, обучения, игрови занимания и др.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Запознаване на децата, младежта и техните семейства с проблемите на отговорното родителство чрез агитационни и нагледни материали (актуални филми, литература и т.н)

 

 

2.3.  Провеждане на консултации с цел подкрепа на деца, младежи и техните семейства с оглед превенция на изоставянето на деца и настаняването им в институционална среда.

 

 

 

Община Аксаково, ОЗД- Аксаково, ДСП-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

 

 

Община Аксаково,  ОЗД- Аксаково, ДСП-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

 

 

Община Аксаково,

ОЗД- Аксаково, ДСП-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

3. Развитие на услуги, заместващи родителската грижа, чрез приемна грижа и грижа за деца в семейства на близки и роднини

3.1.  Увеличаване броя на приемните семейства за 2014г.

( до 20 бр. професионални приемни семейства за деца на възраст от 0-12г.)

и повишаване качеството на предоставяната услуга

Община Аксаково, ОЗД- Аксаково, ДСП-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

 

В рамките на утвърдения бюджет и

Проект

  „И аз имам семейство”  ОП „РЧР”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG051PO001 -5.2.11 “Приеми ме”

 ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  ІІ:

 

 

·          Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички децаЦели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и необхванати деца и движението в образователната система в Община Аксаково

1.1. Координация между институциите при работата с деца, отпаднали от учебния процес и такива, за които съществува риск от отпадане. Съдействие и консултиране на семействата, с цел връщане на децата им в образователната система.

 

1.2. Засилване контрола по отношение на  превантивните мерки прилагани спрямо ученици застрашени от отпадане и разработване на мерки за работа с необхванати в училище деца.

 

 

1.3. Детските градини и училищата да обхванат децата от високорисковите общности, които подлежат на предучилищна подготовка

 

Община Аксаково,

РИО на МОМН, Директорите на училищата

 

 

 

 

 

Община Аксаково,

РИО на МОМН, Директорите на училищата

 

 

 

Община Аксаково, Директорите на

дет. заведения и училищата

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности от Община Аксаково.

 

2.1. Организиране на местно ниво на информационни и медийни кампании за включващо образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Предоставяне на актуална информация на родителите на деца със специални образователни потребности за процеса и процедурите за включване на детето в общообразователния процес.

 

 

 

Община Аксаково,

ОЗД- Аксаково, ДСП -  Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и директорите на училищата

 

 

 

 

Община Аксаково,

РИО на МОМН и директорите на училищата

 

В рамките на утвърдения бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.