Информация за договор за изпълнител експлоатацияОБЩИНА АКСАКОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет:

        „Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално  депо за   общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,  площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци  (битови, строителни, и зелени)”

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

 

Кратко описание на поръчката:

Изпълнителя ще извършва дейности по третиране на битови и неопасни отпадъци, рециклиране на строителни и депониране на инертни отпадъци, и компостиране на зелени отпадъци, включващи основни дейности, съгласно Наредба № 6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Раз. ІІІ, Комплексно разрешително № 461-НО/2013г. и Работни проекти „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“ и „Депо за инертни отпадъци“, като обхвата на всички дейности са подробно посочени в Техничаската спецификация.

 

Подадена е 1 брой оферта.

 

Наименование на избрания изпълнител: „СПАРТАК ТАКСИМ“ ЕООД, гр. Аксаково

 

Обща стойност на поръчката: 12 850 904,81 BGN без вкл. ДДС

 

Срок за изпълнение (индикативен): 60 месеца.

 

 

За подробна информация за възложената поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2014-0002.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.