Проект за Дневен ред за ХLІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 21.05.2014г.          На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLІІ-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.05.2014г. от 10:30 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС–9500-242/15.04.2014г., относно: Обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2014г. и резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-253/30.04.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за първото тримесечие на 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-255/07.05.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на Община Аксаково за първото тримесечие на 2014г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-254/30.04.2014г., относно: Касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Аксаково към 31.03.2014г.

5. Заповед № РД-14-7706-165/30.04.2014г. на Заместник областен управител на област с административен център – Варна, относно: Преразглеждане на Решение № 41.12. от Протокол № 041/ 23.04.2014г. на Общински съвет – Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-261/09.05.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-262/09.05.2014г., относно: Отдаване под наем на части от имот - публична общинска  собственост.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-259/09.05.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, ПИ № 014012 - земеделска земя в местност "Мешелик бал", по КВС на землище с.Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково.

9. Докладна записка с вх. № ОБС- 9500-278/15.05.2014 г., относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-256/08.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 034024 по КВС в землището на с.Куманово, общ. Аксаково, по Заявления от ЕТВалентин Владимиров.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-257/08.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 034023 по КВС в землището на с.Куманово, общ. Аксаково по Заявления от ЕТВалентин Владимиров.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-258/08.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 033013 по КВС в землището на с.Куманово, общ. Аксаково по Заявления от ЕТВалентин Владимиров.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-264/09.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ №№ 027015 и 027016  по КВС на землище гр.Игнатиево,  общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от "Хидромарк" ЕООД.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/09.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 045153 по КВС на землище с.Кичево,  общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от "РУД-Варна" АД.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-272/10.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасе на пътна връзка за ПИ № 082007 по КВС на землище гр.Игнатиево,  общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от Слав Дечев Славов.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/09.05.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: "Кабелно ел.захранване" за ПИ № 135001 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, по Заявления от "Доровски инвест" ООД.

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                   /СВ. ДОБРЕВА/  

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.