Съобщение за заседания на П.К. на 15 май 2014г.С Ъ О БЩ Е Н И Е

 

1. На 15.05.2014г. от 1300 часа  ще се проведе заседание на П.К. по„Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС –Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л.Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС–9500-242/15.04.2014г., относно: Обяснителна записка за финансовотосъстояние на дружеството към 31.03.2014г. и резултати от финансовотоприключване на първото тримесечие на 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-253/30.04.2014г., относно: Полученикомандировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за първототримесечие на 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-255/07.05.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на ОбщинаАксаково за първото тримесечие на 2014г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-254/30.04.2014г., относно: Касовотоизпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Аксаково към 31.03.2014г.

 

 

 

2. На 15.05.2014г. от 1400часа  ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройствона територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета наПредседателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕНРЕД:

1. Заповед № РД-14-7706-165/30.04.2014г. на Заместник областен управител на област с административен център –Варна,относно: Преразглеждане на Решение № 41.12. от Протокол № 041/ 23.04.2014г. на Общинскисъвет – Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-261/09.05.2014г., относно: Актуализация на “Годишнатапрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”

3. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-262/09.05.2014г., относно: Отдаване под наем на части от имот - публичнаобщинска  собственост.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-252/30.04.2014г.,относно: Отдаване под наем на имот - публичнаобщинска собственост, находяща се в УПИ Х-„кметство”, кв.25 по действащия планна гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-259/09.05.2014г.,относно: Разпорежданес имот - частна общинска собственост, ПИ № 014012 - земеделска земя в местност"Мешелик бал", по КВС на землище с.Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-256/08.05.2014г., относно: Разрешение заизработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 034024 по КВС в землището на с.Куманово,общ. Аксаково, по Заявления от ЕТВалентин Владимиров.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-257/08.05.2014г.,относно: Разрешение заизработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 034023 по КВС в землището на с.Куманово,общ. Аксаково по Заявления от ЕТВалентин Владимиров.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-258/08.05.2014г.,относно: Разрешение заизработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 033013 по КВС в землището на с.Куманово,общ. Аксаково по Заявления от ЕТВалентин Владимиров.

9. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-264/09.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП запроектиране  на трасе на кабелна линия зазахранване на ПИ №№ 027015 и 027016  поКВС на землище гр.Игнатиево, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, поЗаявления от "Хидромарк" ЕООД.

10. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-265/09.05.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП запроектиране  на трасе на кабелна линия зазахранване на ПИ № 045153 по КВС на землище с.Кичево,  общ.Аксаково и предварително съгласие почл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от "РУД-Варна" АД.

11. Докладна записка с вх.№ОБС-9500-272/10.05.2014г., относно: Разрешение за изработване напроект за ПУП-ПП за проектиране  на трасена пътна връзка за ПИ № 082007 по КВС на землище гр.Игнатиево,  общ.Аксаково и предварително съгласие почл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от Слав Дечев Славов.

12. Докладназаписка с вх.№ ОБС-9500-263/09.05.2014г., относно:Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект:"Кабелно ел.захранване" за ПИ № 135001 по КВС на з-ще с.Слънчево,общ.Аксаково, по Заявления от "Доровски инвест" ООД.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                    /СВ.ДОБРЕВА/

           

 

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.