Проект за Дневен ред за ХLІ-ва сесия на ОБС - Аксаково на 23.04.2014г.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХLІ-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 23.04.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-198/31.03.2014г., относно: Предложение за  поемане на дългосрочен общински дълг за собственото финансиране по проект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и  отпадъчни води в гр. Аксаково".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-197/31.03.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-232/11.04.2014г., относно: Разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община  Аксаково за 2013г.

4. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2013г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-243/15.04.2014г., относно: Приемане на годишен план за паша за ползване на пасища и мери на територията на Община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-205/01.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ НИ № 501.93. по ПНИ на СО „Лозите” землище с.Кичево, община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-215/07.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ НИ № 501.714. по ПНИ на СО "Лозите" землище с.Кичево, община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-216/08.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 010013 в местност "Край село" по КВС на  с.Любен Каравелово, община Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-217/08.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 063001, местност "Горес", в землището на с.Крумово, община Аксаково.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 010014 в местност "Край село" по КВС на с.Любен Каравелово, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-221/08.04.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, продажба при равни квоти на 70 кв.м. ид.ч., включени в УПИ Х-14 в кв.8 по плана на с.Кичево, по Заявление от Петранка Георгиева Радева, Калица Костадинова Кирякова, Ивелина Кирякова Кирякова и Георги Киряков Киряков.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-227/09.04.2014г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, разделяне на поземлен имот № 042018 по КВС на землище с.Любен Каравелово, община Аксаково, представляващ земеделска земя, в местност „Батова река”, като се обособят  два самостоятелни поземлени имота: ПИ № 042045 и ПИ № 042046.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-228/09.04.2014г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-229/09.04.2014г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-230/09.04.2014г., относно: Изменение на действащия план на гр.Аксаково, в частта му относно улична отсечка между ОТ 167(266)-266.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-207/01.04.2014г., относно: Изменение на Решение № 40.18., взето с Протокол № 040/26.03.2014г.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/09.04.2014г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от "Санрайс" ООД - гр.Варна и Светослав Тодоров Бошнаков.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/09.04.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ 044059 по КВС на землище с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявления отПалома КомЕООД.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-218/08.04.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: "Кабелно ел.захранване" за ПИ № 000302 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, по Заявления от "Попчев Стоун Дизайн" ЕООД.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-219/08.04.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 87518.44.37 по КВС на з-ще с.Яребична, общ.Аксаково, по Заявления от "Ди Ай Джи" ООД.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-150/12.03.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: "Кабелно ел.захранване" за ПИ № 135002 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, по Заявления от "Триумф В" ЕООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………....…...

                                                      /СВ. ДОБРЕВА/  

 


/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.