Съобщение от ХL-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 040/26.03.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·   Решение № 40.16./ 26.03.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелна линия 20кV за захранване на ПИ 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с дължина на проектното трасе 108.29м през имоти публична общинска собственост: № 000279 – полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево и ПИ № 000282 – дере по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представения Вариант І на трасето предложено от „Мания Тийм” АД, с изпълнителен директор Севдалин Владов Спасов.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV за захранване на ПИ 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват - поземлени имоти № 000279 – полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево и ПИ № 000282 – дере по КВС на з-ще гр.Игнатиево – собственост на Община Аксаково по Вариант І на предложеното трасе. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 20кV за захранване на ПИ 044010 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, общ. Аксаково.

 

·   Решение № 40.17./ 26.03.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасета на водопровод и канализация за захранване на ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево през имоти публична общинска собственост: ПИ №№ 000195 и 000204 полски пътища по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представеният вариант на трасето предложеното от „Мания Тийм” АД.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране на трасета за водопровод и канализация за захранване на ПИ 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково с териториален обхват:

За водопровод с обща дължина на проектното трасе – 18.66м: имоти публична общинска собственост: ПИ №№ 000195 и 000204 полски пътища по КВС на з-ще гр.Игнатиево, ПИ № 000315 по КВС на з-ще гр.Игнатиево - представляващ път ІV клас собственост на Община Аксаково и ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – „Складов терен” собственост на „Мания Тийм” АД.

За канализация с обща дължина на проектното трасе - 33.00м: имоти публична общинска собственост: ПИ №№ 000195 и 000204 полски пътища по КВС на з-ще гр.Игнатиево, ПИ № 000315 по КВС на з-ще гр.Игнатиево - представляващ път ІV клас собственост на Община Аксаково, ПИ № 043024 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – „Складов терен” собственост на „Софарма Трейдинг”АД и ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – „Складов терен” собственост на „Мания Тийм” АД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасета за водопровод и канализация за захранване на ПИ № 044010 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

·          Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.