Проект за Дневен ред за ХL-та сесия на ОБС - Аксаково на 26.03.2014г.

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХL-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 26.03.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-170/20.03.2014г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за финансиране на следния проект: "Основен ремонт /реконструкция/ на ул. "Нанко Недев" от о.к. 80 до о.к. 92 в град Игнатиево" към Министерство на инвестиционното проектиране по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Компонент 1: Кандидатстване с готови инвестиционни проекти.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-171/20.03.2014г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за финансиране на следния проект: "Възстановяване на паркови площи с детски площадки в гр.Игнатиево, с.Изворско и с.Въглен" към Министерство на инвестиционното проектиране по процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Компонент 2: Проектиране и изпълнение на проектни предложения.

3. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-101/14.02.2014г., относно: Обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013г. и резултати от финансовото приключване на 2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-128/28.02.2014г., относно: Приемане на Годишен отчет за действие по изпълнението по Плана за младежта на Община Аксаково за 2013г. и План за младежта на Община Аксаково за 2014 година.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–125/26.02.2014г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за изминалата 2013 година.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-123/26.02.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в кв.1 по плана на с.Слънчево, по Заявление от Димитър Христов Александров и Величка Параскевова Александрова.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-133/10.03.2014г., относно: Разпореждане имот  - частна собственост.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-134/10.03.2014г., относно: Разпореждане имот  - частна собственост.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-135/10.03.2014г., относно: Разпореждане имот  - частна собственост.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-142/12.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-143/12.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-145/12.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, продажба на 10 кв.м. ид.ч. от УПИ ІV-398 в с.Л.Каравелово, по Заявление от Георги Милчев Георгиев и Галина Костадинова Гергиева.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-151/12.03.2014г., относно: Приемане списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-107(1)/13.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - общинска собственост.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/14.03.2014г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30, ал3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от „Бултекс” ООД.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-155/14.03.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасе на кабелна линия 20кV за захранване на ПИ 044010 по КВС на землище гр. Игнатиево,  общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от„Мания Тийм” АД.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-156/14.03.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасета за водопровод и канализация за захранване на ПИ 044010 по КВС на землище гр. Игнатиево,  общ. Аксаково  и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от„Мания Тийм” АД.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/12.03.2014г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план, по Заявления от "СМС Инвест” и „Екопринт” ООД.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

   /СВ. ДОБРЕВА/  

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.