Отваряне на ценова оферта за обществена поръчка -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ


ОБЩИНА АКСАКОВО

Съобщение за отваряне на ценова оферта за обществена поръчка

с предмет:

 

 

„Избор на изпълнител на дейности по експлоатация на

„Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци

(битови, строителни и зелени)”

 

 

Публикувано: ................ 2014г.

Валидно до: петък 21 март 2014г., 11.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Аксаково, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява средствата за масово осведомяване и участникът в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител на дейности по експлоатация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни и зелени)”, по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004, че ценовата оферта на участника в процедурата ще бъде отворена и оповестена на 21 март 2014г. (петък), 11.00 ч. в административната сграда на Община Аксаково, находяща се на ул. “Г. Петлешев” №58б, ет. 2, Заседателна зала.


 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.