Съобщение за заседания на П.К. на 18 и 20.03.2014гС Ъ О Б Щ Е Н И Е1.На 18.03.2014г. от 1300 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

         1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–125/26.02.2014г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за изминалата 2013 година.

 

2. На 18.03.2014г. от 1330 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-128/28.02.2014г., относно: Приемане на Годишен отчет за действие по изпълнението по Плана за младежта на Община Аксаково за 2013г. и План за младежта на Община Аксаково за 2014 година

2.    Доклад с вх.№ ОБС-9500-153/13.03.2014г., относно: Доклад - анализ за състоянието на учебните бази на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково и необходимост от доизграждане, във връзка с по - пълното обхващане на децата за периода 2013 - 2018 година

 

3. На 20.03.2014г. от 1300 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-101/14.02.2014г., относно: Обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013г. и резултати от финансовото приключване на 2013г.

 

4. На 20.03.2014г. от 1400 часа  ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-123/26.02.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в кв.1 по плана на с.Слънчево, по Заявление от Димитър Христов Александров и Величка Параскевова Александрова.

2.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-133/10.03.2014г., относно: Разпореждане имот  - частна собственост с АОС 5719/07.05.2013г.

3.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-134/10.03.2014г., относно: Разпореждане имот  - частна собственост с АОС 5718/07.05.2013г.

4.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-135/10.03.2014г., относно: Разпореждане имот  - частна собственост с АОС 5070/13.05.2011г.

5.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-142/12.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост с АОС №2037/10.09.2010г.

6.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-143/12.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост с АОС №5764/04.12.20

7.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-145/12.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост с АОС №5769/28.01.2014г. по заявление на Георги Милчев Георгиев и Галина Костадинова Гергиевa

 

8.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-144/12.03.2014г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ ( включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС  на землищата в Община Аксаково) за обезщитяване на собствениците по реда на параграф 27, ал.2 от ПРЗ  към ЗИД на ЗСПЗЗ - ДВ бр.62/10.08.2010г.

9.    Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-146/12.03.2014г., относно: Актуализация на базисни наемни цени на застроени имоти - общинска собственост и на методиката за определяне на стартовите наемни цени при отдаване под наем чрез търг или конкурс на имоти - общинска собственост, както и определяне на годишна наемна цена на свободни незастроени имоти по ПНИ на територията на Община Аксаково.

10.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/12.03.2014г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план по постъпили заявления с вх. №№УТ22.1/8/14.02.2014г. от "СМС Инвест

11.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-107 – (1)/13.03.2014г., относно: Разпореждане с имот - общинска собственост

12.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-155/14.03.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасе на кабелна линия 20кV за захранване на ПИ 044010 по КВС на землище гр. Игнатиево,  общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

13.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-156/14.03.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране  на трасета за водопровод и канализация за захранване на ПИ 044010 по КВС на землище гр. Игнатиево,  общ. Аксаково  и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

14.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-150/12.03.2014г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план по постъпили заявления с вх. №№УТ22.1-13/5/25.02.2014г.и УТ22.1 -13/1Ч0.07.2013г. от "Триумф В" ЕООД

15.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-151/12.03.2014г., относно: Приемане списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища

16.  Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/14.03.2014г., относно:Изразяване на предварително съгласие по чл.30, ал3 от ППЗОЗЗ

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                                  /СВ. ДОБРЕВА/

             /ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.