Отчет за младежките дейности заложени в плана за младежта на Община Аксаково за 2013г.


Отчет

За младежките дейности заложени в  плана за младежта на

 Община Аксаково за 2013г.

 

Законът за младежта е обнародван в държавен вестник, брой 31 от 20.04.2012г. Този закон е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството на европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта, като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

 

На сесия на Общински съвет – Аксаково с Решение № 24.7/29.04.2013г. беше приет Годишния план за младежта на Община Аксаково за 2013г..

 

Годишния план за младежта на Община Аксаково за 2013г. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и в резултат на планирани съвместни инициативи от Общинска администрация, МКБППМН, читалища, училища, разположени на територията на общината и спортните клубове.

По основните приоритети заложени в плана за 2013г. се отчете следната дейност:

 

·          Приоритет образование

- 20 ученици от СОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Игнатиево проведоха практика в гр. Челано- Италия по проект 2012-1-BG1-LEO01-06809, програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, с наименование „Усвояване на карвинг умения за успешна реализация в кулинарията”.

Учениците пребиваваха в Италия 21 дни, като 15 от тях бяха определени за практическа работа в заведения за обществено хранене,  усвояване на нови знания за кулинарното изкуство и споделяне на опит.

През останалите 6 дни младите стажанти пътуваха из страната, посетиха столицата Рим и Ватикана, запознаха се с историята, културата и традициите на Италия. Осъществени бяха срещи с практикуващи  по същата програма младежи от Румъния и Гърция.

 За успешното си представяне на работните места учениците получиха сертификати от домакините  и вече са притежатели на EUROPASS MOBILITY- свидетелство, даващо възможност за реализация в целия ЕС.

- Десетокласници от СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Аксаково  и „Св.Св. Кирил и медодий” град Игнатиево на възраст 16 и 17 години участваха в проект BG051PO001-3.3.07-001 „ „Ученически практики” с партньор ИНСАЙД БГ-Варна. Във фирмата придобиха практически умения в реална работна среда по специалността „Маркетингови проучвания”.

- проект „УСПЕХ” превърна ученици от село Любен Каравелово в пътешественици, актьори, творци, предприемачи и журналисти по време на заниманията си кръжоците в ОУ „Иван Вазов” по проект „УСПЕХ”, финансиран европейски средства. Клубовете в училището по този проект бяха представени на кръгла маса „Европа в моя регион – добри практики и партньорства”, организирана от областния информационен център – Варна на 15.11.2013г. в НЧ ‘Просвета – 1922” с. Любен Каравелово. По време на форума експерти от Областния информационен център представиха на учениците конкретни резултати от вече изпълнени проекти  с европейско финансиране във Варненска област.

- В СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Игнатиево заработи училищно радио. Оборудването и подготовката на учениците в журналистическото изкуство са осигурени по проект „Организиране на свободното време на децата чрез клубна дейност по интереси” по ОПРЧР. Младите журналисти добили на възраст 15 и 16 години, добили смелост от успешния старт на радиото, и обмислят за бъдеще време да стартират и училищна телевизия.

- Ученици на възраст 17 и 18 години от СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Игнатиево учатваха в ‘Кулинарна изложба 2013” организирано от варненска туристическа камара и Община Варна.

- Всички ученици от учебните заведения разположени на територията на общината активно се включиха в следните мероприятия и кампании:

            * в концертна програма за  24 май – Ден на славянската писменост и култура – където ученици на възраст от 15-18 годишна възраст бяха наградени от кмета на Общината за постигнали постижения през изминалата учебна година;

            * включиха се в кампанията на  BTVMedia grup „Да изчистим България за един ден”;

            * активно участие на младежи в организирани различни спортни състезания между училищата.

 

·          Приоритет жилищна среда и заетост

 

- През 2013г. общината кандидатства по национални програми за заетост. По националната програма „Старт в кариерата” се обучиха и бяха назначени в общинска администрация трима души.

- по ОП РЧ „Нови възможности” се обучаваха осемнадесет души за част от професия „Техник еколог”. Обучението се проведе за периода от два до три месеца. След приключване на обучението петнадесет души бяха назначени на работа за девет месеца и така се осигури заетост.

- През 2013г. шест студента от различни български университети изкараха общи практически умения в общинска администрация.

 

·          Приоритет спорт

 

- Младите хора, които живеят на територията на Община Аксаково проявяват значителен интерес към спорта. Те имат възможност да  спортуват в  три спортни клуба – по футбол, борба и плуване. Много активно участват в спортните турнири заложени и утвърдени в годишния спортен календар на Община Аксаково за 2013г..

            * Общинското първенство по футбол се проведе за първи път през 2012г. Първенството протече в два полусезона ( пролет и есен), като в него се включиха 12 отбора и се изиграха общо 11 кръга. Всички футболни срещи се проведоха на спортния комплекс в гр.Аксаково – по 2 полувремена от по 30 минути. И през 2013 г.  се проведе втори формат на първенството.

             * На 1 ноември – Ден на народните будители  в СОУ Св.Св. Кирил и Методий в гр.Игнатиево се проведе традиционният волейболен турнир Златна кратунка, в който взеха участие пет отбора.

             * Декември месец се проведе общински турнир по тенис на маса в СОУ Св.Климент Охридски.

             * През 2013 г. се проведоха  и други турнири – по табла, шах, белот и тенис на маса, в които активно участие взеха младежи на възраст от 19 до 29 години.

 

- На 08.05.2013г. в ПГГСД „Николай Хайтов” гр.Варна се проведе приятелски турнир по тенис на маса с участието на отборите от училището домакин, ОУ „Кап.Петко Войвода” кв.Галата и клуб тенис на маса  при ОДК гр.Аксаково, в който участват ученици от ОУ „Св.Кл.Охридски” с. Кичево. В крайното отборнокласиране отборът от с.Кичево зае първо място при момчетата и момичетата. Състезателите получиха грамоти и рекламни материали

·          Култура

Духовният живот е съсредоточен в 21 читалища.  Към пет от читалищата са създадени танцови състави и групи за модерни танци, а в останалите певчески групи. Танцовите състави са предимно от младежи на възраст от 15 до 29 години, които се обучават изключително интензивно от изявени хореографи в областта на фолклора.

През 2013 г. танцовите състави и групите за модерни танци участваха в много регионални, национални  и международни празници и фестивали., в които бяха отличени с призови места.

·          Доброволчество

- През изминалата 2013г. доброволци от отряд „Аксаково” скаутско движение към Организация на българските скаути извършиха почистване и облагородяване в местността Параджика”. Доброволците със собствен труд изработиха и монтираха дървени пейки и маси.

- През изминалата година доброволци от Български червен кръст – град Варна съвместно с Общински детски комплекс – Аксаково запознаха децата и младежите от общината с оказване на първа помощ при различни ситуации и наранявания.

 

·          МКБППМН

Цялостната работа на Местната комисия за БППМН е съобразена с документите, регламентиращи борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Закон за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Правилник на Детска педагогическа стая, Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища- интернати и социално – педагогическите интернати, Статут на обществения възпитател, Закон за закрила правата на детето и Указания на Централната комисия за БППМН.

Издирването и установяването на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и социална защита, както и на тези с рисково поведение, се осъществява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи,  Дирекция “Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето”. МК оказва съдействие при провеждането на информационно-разяснителна работа с децата по проблеми на противообществените прояви и последиците от тях; при издирване и завеждане на отчет на деца, живеещи в рискови условия; при разглеждане случаи на деца с девиантно поведение. Представители на МК и обществени възпитатели вземат участие в организирани от Общински детски комплекс и РУП - Аксаково дейности, свързани с превенция на противообществени прояви.

За 2013 г. в МК са постъпили 30 предложения за разглеждане на възпитателни дела. Общият брой предложения от Районна прокуратура Варна са 22, а 8 са от органите на полицията - РУП гр.Аксаково. Въз основа на постъпилите предложения са разгледани 24 възпитателни дела относно 30 малолетни/непълнолетни извършители на противообществени прояви, спрямо които са наложени 37 възпитателни мерки.

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

Съгласувал:

Надка Симеонова

 

 

Изготвил:

Ц. Георгиева
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.