Съобщение за заседания на П.К. на 21.02.2014г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 21.02.2014г. от 13:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/14.02.2014г., относно: Приемане на бюджетна прогноза за 2015г.-2017г.

 

 

 

 

2. На 21.02.2014г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-106/14.02.2014г., относно: Право на преминаване през имот публична общинска собственост, по заявление от Николай Иван - Асен Загоров.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-107/14.02.2014г., относно: Разпореждане с имот - общинска собственост, по заявление от „БУЛГАР АРТ МАСТЕР ЕООД  гр.Варна.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-104/14.02.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обект: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на територията на Община Аксаково на "Булсатком"АД - гр.София от ТТ в гр.Аксаково до ТТ в гр.Игнатиево, общ. Аксаково", по заявление от "Булсатком"АД - гр.София.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/14.02.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 112021 по КВС в землището на с.Орешак, общ. Аксаково, по заявление от Константин Георгиев Лилов.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 

/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.