Съобщение от ХХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ" 

 

СЪ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО


Общински съвет –Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че сПротокол № 037/11.02.2014г. на Общински съвет –Аксаково е прието следното решение:

· Решение № 37.16./11.02.2014г. за одобряване представеното от „Джи Ес” ЕООД задание по чл.125 от ЗУТобосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройственплан – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №067024 по КВС наз-ще с. Изворско, общ. Аксаково с цел изграждане на център за разкомплектованена излезли от употреба МПС и разрешаванеизработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 067024 по КВС на з-ще с.Изворско, общ.Аксаково сцел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

 

·   Решението не подлежи на оспорване,съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.