Проект за Дневен ред за ХХХVІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
  

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХVІІ-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 11.02.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-69/29.01.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с Ид. № 37/2/2230841, по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи, собственост на община Аксаково за следните поземлени имоти №№033001, 033003, 033037, 021006 и 033007 в землището на с.Кичево,  община Аксаково, област Варна.”

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-70/29.01.2014г., относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по проект с Ид. № 37/2/2230773/27.12.2013г., по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”  за Проект Първоначално залесяване на неземеделски земи собственост на община Аксаково за следните поземлени имоти №№ 027023, 027024, 027046 и 027060 в землището на с.Новаково, община Аксаково, област Варна и поземлен имот ПИ № 000038 в землището на с.Климентово, община Аксаково, област Варна, с обща площ 208 дка.”

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-51/24.01.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за четвъртото тримесечие на 2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-52/24.01.2014г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Аксаково за четвъртото тримесечие на 2013г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-68/29.01.2014г., относно: Приемане на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014г.".

6. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-53/24.01.2014г., относно: Приемане на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-40/17.01.2014г., относно: Съгласуване на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит /ЗВО/ при Община Аксаково за 2014г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-65/28.01.2014г., относно: Изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Аксаково

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-66/28.01.2014г., относно: Изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково

10. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–54/27.01.2014г., относно: Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП), като делегирана от държавата дейност.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-60/28.01.2014г., относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2014г., за 2015г. и Годишен отчет за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2013г.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/29.01.2014г., относно: Отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-72/29.01.2014г., относно: Отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, находящи се в с.Любен Каравелово, с.Изворско и с.Въглен.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-73/29.01.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Ген.Кантарджиево в частта му относно УПИ ХІ-баня в кв.34.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-79/05.02.2014г., относно: Придобиване на имот, представляващ ПИ № 039002, в землището на с.Въглен, община Аксаково, с площ 3 дка.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-56/28.01.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 067024 по КВС в землището на с.Изворско, общ.Аксаково, по Заявление от "Джи Ес" ЕООД.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-57/28.01.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 000372 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с цел изграждане на складова база за пакетирани промишлени стоки, вестници, списания и офисна част, по Заявления от "Медика Прес" ЕООД.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-58/28.01.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 000137, з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, с цел изграждане на Зърнобаза, по Заявления от "Агрикс България" ООД.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-59/28.01.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 207003 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, с цел обособяване на седем нови поземлени имота: № № 207012, 207013, 207014, 207015, 207016, 207017 - отредени за вилно строителство и № 207018 за частен път, по Заявление от Милена Д.Димитрова, Пламен Ст.Иванов, Пламен Л.Цеков Златко Кр.Златев, Маргарита Ст.Златева, Пламен Ст.Стойчев, Светлана Л.Стойчева и Рени Ив. Попова.

 

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/  

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.