Промяна на обявление за доставка на експлоатационна механизацияОБЩИНА АКСАКОВО

 

ПРОМЯНА НА ОБЯВЛЕНИЕ №00237-2013-0017

 

С оглед осигуряване на законосъобразност на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” с 11 обособени позиции и на основание чл. 27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е издадена заповед на Зам.-кмета на община Аксаково-Възложител, съгласно Заповед №65/03.02.2012г., за промяна в публикуваното в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки обявление за поръчка под №00237-2013-0017 от дата 18.11.2013г. с предмет: „Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”, включваща както следва:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Специализиран компактор”

Обособена позиция №2: „Доставка на Колесен багер-товарач с навесна/окачена механизация”

Обособена позиция №3: „Доставка на Верижен булдозер”

Обособена позиция №4: „Доставка на Колесен челен товарач”

Обособена позиция №5: „Доставка на Камион самосвал”

Обособена позиция №6: „Доставка на Контейнер за отпадъци, 2 m3

Обособена позиция №7: „Доставка на Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци”

Обособена позиция №8: „Доставка на Пароструйка”

Обособена позиция №9: „Доставка на Портативен газоанализатор”

Обособена позиция №10: „Доставка на Товаропътнически автомобил (пикап)

Обособена позиция №11: „Доставка на Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци”,

по проект:Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”, одобрено за финансиране по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

 

Документацията за участие се предоставя срещу заплащане на гише 2 в деловодството в сградата на Община Аксаково всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч. в срок до 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Участниците имат право да се запознаят с документацията, преди да я закупят, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Аксаково, ет. 1.

 

Цената на документацията е BGN 9.60 с вкл. ДДС за всяка обособена позиция поотделно и е изчислена по калкулация на действителните разходи за отпечатване и размножаване според изискванията на чл.28, ал.4 от ЗОП. Цената на документацията се заплаща на каса в сградата на Община Аксаково,  ет. 1, каса 1, или по банков път по сметка: Титуляр: Община Аксаково

             Банка: ЦКБ АД Варна, BIC CECBBGSF

             IBAN:   BG84CECB97908432010500

             Код за вид плащане: 447000

Участниците могат да поискат документацията да им бъде изпратена по куриер за тяхна сметка, като за целта изпратят на посоченото в обявлението за обществена поръчка лице за контакт факс с посочване на заинтересованото лице, адрес, телефон и факс, както и данни за издаване фактура  и приложат копие на документ за платена цена на документацията.

 

Документацията се купува до 13.01.2014 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 23.01.2014г., 16:30 часа

Офертите ще бъдат отворени на 24.01.2014 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Аксаково

 

За детайлна информация и достъп до Решението за промяна, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2013-0017

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.