Проект за Дневен ред за ХХХІV-та сесия на ОБС- Аксаково - 11.12.2013г.


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХІV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 11.12.2013г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Аксаково, в сградата на Общински детски комплекс – гр.Аксаково, при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-740/27.11.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-753/28.11.2013г., относно: Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-754/28.11.2013г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-752/28.11.2013г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаково в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 37/3/3130389 от 15.10.2013г. по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" за Проект "Изграждане на център за изложения "Произведено на нашата територия"" в с.Климентово, община Аксаково, сключен между ОБЩИНА АКСАКОВО, "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО" и ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - Разплащателна агенция.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-746/28.11.2013г., относно: Отпускане на безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група  Девня - Аксаково” за осъществяване на  Стратегия за местно развитие 2010 – 2013 за територията на общините Девня и Аксаково”, финансирана с договор № РД50-148 / 13.10.2011г. между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „МИГ Девня – Аксаково“.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-741/27.11.2013г., относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014г. на територията на Община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-765/03.12.2013г., относно: Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на физически и юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2014г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-751/28.11.2013г., относно: Определяне размера на месечните отчисления по Наредба № 14/ 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци  за „Депо за неопасни отпадъци“ в имот № 000207, землище на с. Въглен.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-742/27.11.2013г., относно: Предложение за годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2014г.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-764/03.12.2013г. и Предложение с вх.№ ОБС-9500-763/03.12.2013г., относно: Държавен план - прием за учебната 2014/2015г.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-747/28.11.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013г.".

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-728/25.11.2013г., относно: Изготвен годишен план за ползване на дървесина през 2014г. в горите, собственост на община Аксаково.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-729/25.11.2013г., относно: Анексиране на договори за наем на част от имот - публична общинска собственост.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-768/05.12.2013г., относно: Отдаване под наем на сграда - „Пункт за ракиеизваряване”, с площ – 55.22 кв.м., разположена в УПИ ХІ - баня, кв. 34 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-734/25.11.2013г., относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-719/22.11.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, съгласие за построената вилна сграда в УПИ VІІІ - 193, кв.8 по плана на с.Долище, общ. Аксаково, по Заявление от Пламен Янков Русев.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-720/22.11.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, имот ХVІІ - 302, в кв.53 идентичен с УПИ ХVІІІ - 467 в кв.53 по действащия план на гр.Аксаково, община Аксакво, за съгласие от ОБС - Аксаково на Николай Колев Ников, при снабдяване с удостоверение за търпимост.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-722/22.11.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна за продажба на 100 кв.м.ид.ч., включени в УПИ Х – общ., кв.9 по плана на с.Долище, общ.Аксаково, по Заявление от Владимир Владимирович Гофнер.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-723/25.11.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на 10 кв.м.ид.ч., включени в УПИ Х - 327 в кв.43 по действащия план на с.Любен Каравелово, общ. Аксаково, по Заявление от Нико Иванов Петров, Димитра Станева Иванова и Тодор Ников Иванов.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-724/25.11.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за отстъпено право на надстрояване за изграждане на "Навес"  в УПИ ІІ - 779 в кв.57 по действащия план на гр.Аксаково, общ. Аксаково, по Заявление от Красимир Георгиев Дойчев.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-725/25.11.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на УПИ ІІІ - общ., кв.9 по действащия план на с.Доброглед, общ. Аксаково, по Заявление от Никола Димитров Николов.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-727/25.11.2013г., относно: Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗПЗЗ от КВС на землищата в Община Аксаково) за обезщетяване на собствениците по реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ - ДВ бр.62/10.08.2010г.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-726/25.11.2013г., относно: Изменение на част от ПНИ на селищно образувание "Лозите",  землище на с.Кичево, общ. Аксаково, по Заявление за отразяване  на промени в частта относно НИ № 501.620, НИ № 501.719 и НИ № 501.625.

24. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-592/25.09.2013г. и приложение с вх.№ ОБС-9500-592(1)/26.11.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване на кабелна линия и промяна предназначението на пасища и мери за изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ, по Заявление от "БУЛГАРТРАНСГАЗ"ЕАД гр.София.

25. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-769/05.12.2013г., относно: Решение № 33.13/06.11.2013 г.

26. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-730/25.11.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка, път и кабелно електрозахранване за ПИ №№  027015 и 027016 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от "Хидромарк" ЕООД.

27. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-767/05.12.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявление от „Новел” ООД и „Булминерал” ООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/  

 

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.