Обществена поръчка - Доставка на експлоатационна механизация за Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна


 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА”, включваща 11/единадесет/ обособени позиции (ОП):

ОП № 1 „Доставка на Специализиран компактор”

ОП №2 „Доставка на Колесен багер-товарач с навесна/окачена механизация (по опис)”

ОП №3 „Доставка на Верижен булдозер”

ОП №4 „Доставка на Колесен челен товарач”

ОП №5 „Доставка на Камион - самосвал”

ОП №6 „Доставка на Контейнер за отпадъци  2 m³”

ОП №7„Доставка на Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци (включително шеф монтаж от производителя)

ОП №8 „Доставка на Пароструйка”

ОП №9 „Доставка на Портативен газоанализатор”

ОП №10 „Доставка на Товаропътнически автомобил (пикап)”

ОП №11 „Доставка на Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци”

 

По проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)“, с договор за безвъзмездна финансова помощ №   DIR-5112122-С004.

Документацията за участие се предоставя срещу заплащане на гише 2 в деловодството в сградата на Община Аксаково всеки работен ден от 08:00 до 16:30 ч. в срок до 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Участниците имат право да се запознаят с документацията, преди да я закупят, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Аксаково, ет. 1.

Цената на документацията е BGN 9.60 с вкл. ДДС за всяка обособена позиция поотделно и е изчислена по калкулация на действителните разходи за отпечатване и размножаване според изискванията на чл.28, ал.4 от ЗОП. Цената на документацията се заплаща на каса в сградата на Община Аксаково,  ет. 1, каса 1, или по банков път по сметка: Титуляр: Община Аксаково

             Банка: ЦКБ АД Варна, BIC CECBBGSF

             IBAN:  BG84CECB97908432010500

             Код за вид плащане: 447000

Участниците могат да поискат документацията да им бъде изпратена по куриер за тяхна сметка, като за целта изпратят на посоченото в обявлението за обществена поръчка лице за контакт факс с посочване на заинтересованото лице, адрес, телефон и факс, както и данни за издаване фактура  и приложат копие на документ за платена цена на документацията.

Документацията се купува до 30.12.2013 г. г., 16:30 часа

Оферти се подават до 09.01.2014 г., 16:30 часа

Офертите ще бъдат отворени на 10.01.2014 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Аксаково

 

За подробна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00237-2013-0017

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.