Съобщение от ХХХІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 033/06.11.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 33.18./06.11.2013г. за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелно ел. захранване за ПИ № 052023 по КВС на з-ще с.Изворско, общ. Аксаково и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабелно ел. захранване за ПИ № 052023 по КВС на з-ще с.Изворско, общ. Аксаково, с териториален обхват – поземлен имот 067002 – стопански двор, собственост на държавен поземлен фонд – МЗГ, улица между ОТ 121- ОТ 122 – ОТ 123 по плана на с.Изворско и поземлен имот № 000097 – път IV клас собственост на Община Аксаково по КВС на з-ще с.Изворско, общ.Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

Решение № 33.19./06.11.2013г. за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка за ПИ № 055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план  и  разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътна връзка за ПИ № 055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват – поземлен имот 000267 – полски път, собственост на Община Аксаково и поземлен имот № 055007 – собственост на „Еврокорн” ООД по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

 

 

 

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.