Проект за Дневен ред за ХХХІІІ-та сесия на ОБС- Аксаково, свикана на 06.11.2013г.


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХІІІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 06.11.2013г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-685/30.10.2013г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при Община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-647/24.10.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

3. Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-637/16.10.2013г., относно: Обяснителена записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2013г. и резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-668/25.10.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013г.".

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-669/25.10.2013г., относно: Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост с имот собственост на частно лице, по Молба от Реджеб Ахмедов Мехмедов.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-629/15.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на 10 кв.м.ид.ч., включени в УПИ Х - 164 в кв.26 по плана на с.Въглен, общ.Аксаково, по Заявление от Никола Петров Андонов и Станка Николова Андонова.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-638/16.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на УПИ VІІІ-298, кв.48 по дестващия план на с.Слънчево, общ.Аксаково, по Заявления от Кирилка Панайотова Янева, Елена Желева Йорданова и Павлина Желева Петрова.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-651/24.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 393кв.м.ид.ч., включени в ПИ с идентификатор 31334.501.319 по кадастралния план и кадастралните регистри на с.Зорница, общ. Аксаково, по Заявление от Станка Георгиева Хараланова.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-650/24.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 324кв.м.ид.ч., включени в ПИ с идентификатор 31334.501.278 по кадастралния план и кадастралните регистри на с.Зорница, общ. Аксаково, по Заявление от Станка Георгиева Хараланова.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-691/30.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на НИ 504.1124 по ПНИ на м-ст "Сухата чешма", част от СО "Могилите" в землището на с.Кичево, общ. Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-648/24.10.2013г., относно: Безвъзмездно предоставяне на движими вещи - частна общинска собственост на Общинско социално предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж при община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-652/24.10.2013г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се в УПИ Х, кв.14 по плана на с.Кичево, общ.Аксаково.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-686/30.10.2013г., относно: Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на 179.70 кв.м. реални части от имот - публична общинска собственоста, в УПИ  VІІ- "здравна служба", кв.32 по плана на гр. Игнатиево, Община Аксаково.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-687/30.10.2013г., относно: Придобиване на имот, представляващ ПИ № 039001, в местност "Габарите", в землището на с.Въглен, община Аксаково, с площ 8.5 дка.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-688/30.10.2013г., относно: Придобиване на имот, представляващ ПИ № 039003, в местност "Габарите", в землището на с.Въглен, община Аксаково, с площ 3.988 дка.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-689/30.10.2013г., относно: Придобиване на имот, представляващ ПИ № 039003, в местност "Габарите", в землището на с.Въглен, община Аксаково, с площ 13.000 дка

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-644/24.10.2013г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на град Аксаково, по Заявления от Стефан Радев Петров, Стоянка Радева Пенева, Живка Георгиева Пенева и Калин Георгиев Пенев.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-645/24.10.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 052023 по КВС в землището на с.Изворско, общ.Аксаково, по Заявление от "Агримакс" ЕООД.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-646/24.10.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ № 055051 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от "Еврокорн" ООД.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                /СВ. ДОБРЕВА/  

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.