Съобщение за заседанията на П.К. на 31.10.2013г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


1. На 31.10.2013г. от 13:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1 Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-637/16.10.2013г., относно: Обяснителена записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2013г. и резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2013г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-647/24.10.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.
2. На 31.10.2013г. от 13:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-668/25.10.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013г.".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-669/25.10.2013г., относно: Замяна на недвижим имот - частна общинска собственост с имот собственост на частно лице, по Молба от Реджеб Ахмедов Мехмедов.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-629/15.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на 10 кв.м.ид.ч., включени в УПИ Х - 164 в кв.26 по плана на с.Въглен, общ.Аксаково, по Заявление от Никола Петров Андонов и Станка Николова Андонова.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-638/16.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба при равни квоти на УПИ VІІІ-298, кв.48 по дестващия план на с.Слънчево, общ.Аксаково, по Заявления от Кирилка Панайотова Янева, Елена Желева Йорданова и Павлина Желева Петрова.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-651/24.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 393кв.м.ид.ч., включени в ПИ с идентификатор 31334.501.319 по кадастралния план и кадастралните регистри на с.Зорница, общ. Аксаково, по Заявление от Станка Георгиева Хараланова.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-650/24.10.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 324кв.м.ид.ч., включени в ПИ с идентификатор 31334.501.278 по кадастралния план и кадастралните регистри на с.Зорница, общ. Аксаково, по Заявление от Станка Георгиева Хараланова.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-648/24.10.2013г., относно: Безвъзмездно предоставяне на движими вещи - частна общинска собственост на Общинско социално предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж при община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-652/24.10.2013г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, находящ се в УПИ Х, кв.14 по плана на с.Кичево, общ.Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-644/24.10.2013г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на град Аксаково, по Заявления от Стефан Радев Петров, Стоянка Радева Пенева, Живка Георгиева Пенева и Калин Георгиев Пенев.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-645/24.10.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 052023 по КВС в землището на с.Изворско, общ.Аксаково, по Заявление от "Агримакс" ЕООД.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-646/24.10.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ № 055051 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от "Еврокорн" ООД.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                      /СВ. ДОБРЕВА/

 

 /ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.