Съобщение от ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 032/09.10.2013г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

Решение № 32.13./09.10.2013г. за предварително съгласие за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, със срок на валидност на предварителното съгласие една година, за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, придружено от опорен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с териториален обхват – полски пътища №№ 000204 и 066008 по КВС на з-ще гр.Игнатиево - собственост на Община Аксаково и път I клас № 000181 по КВС на з-ще гр.Игнатиево – собственост на Държавата. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатия от трасето поземлен имот, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

Решение № 32.14./09.10.2013г. за предварително съгласие за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, при размер на сервитутната зона 0,532 дка., със срок на валидност на предварителното съгласие една година, за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ. Аксаково, придружено от опорен план и  разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, с териториален обхват – път IV-клас № 000254 по КВС на з-ще с.Долище - собственост на Община Аксаково. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатия от трасето поземлен имот, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

Решение № 32.16./09.10.2013г. за предварително съгласие  за срок от една година за промяна предназначението на 0,129 дка от ПИ № 078009 – пасище-мера – собственост на Община Аксаково по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково за изграждане на обект на техническата инфраструктура, за предварително съгласие за прокарване на кабелна линия за захранване на ПИ № 000302 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, със срок на валидност на предварителното съгласие една година, за одобряване на заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 000302 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ.Аксаково, придружено от опорен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелно ел. захранване на ПИ № 000302 по КВС на з-ще с.Слънчево, общ. Аксаково, с териториален обхват – ведомствен път № 000298 по КВС на з-ще с.Слънчево - собственост на Община Аксаково, ПИ 078009 – пасище, мера – собственост на Община Аксаково и поземлен имот № 078008 – полски път – собственост на Община Аксаково по предложения вариант 1 /първи/ на трасето. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатия от трасето поземлен имот, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

 

Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 


 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.