Проект за Дневен ред за ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково на 09.10.2013г.На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХІІ-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на  09.10.2013г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-583/25.09.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-584/25.09.2013г., относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-591/25.09.2013г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот № 000137 по КВС на землище гр.Аксаково, общ. Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-593/25.09.2013г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на 47 кв.м.ид.ч., включени в УПИ ХХІ - 89 в кв.37 по плана на с.Ген.Кантарджиево, общ. Аксаково, по Заявление от Славка Янулова Живкова.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-594/25.09.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от "Еврокорн" ООД гр.Варна.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-598/25.09.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от "КО НИК" ООД гр.Варна.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-602/25.09.2013г., относно: Изразяване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25 от ЗСПЗЗ, по Заявление от "Трафоелектроинвест" АД гр.София.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-595/25.09.2013г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Водица, община Аксаково, по Заявление от "Деннехоф" ООД, Нина Йохана Кяупер и Ян Вилем Денебоом.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-596/25.09.2013г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Кичево, община Аксаково, по Заявление от Николинка  Димитрова Ангелова.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-597/25.09.2013г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на град Аксаково, по Заявление от Милена Лефтерова Георгиева.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-599/25.09.2013г., относно: Даване на съгласие за строителство на обща граница с имот частна общинска собственост, по Заявление от Стефчо Христов Стоянов в качеството му на собственик на НИ № 504.174 по ПНИ на част от СО "Могилите", /местност"Сухата чешма"/, з-ще с.Кичево, община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-600/25.09.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за електрозахранване на склад за авточасти, бистро и автомивки в ПИ 066011 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от "КО НИК" ООД гр.Варна.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-601/25.09.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелно ел. захранване на ПИ 201008 по КВС в землището на с.Долище, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от Константин Петров Георгиев.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-614/01.10.2013г., относно: Отмяна на Решение № 22.22 от 25.02.2013г. на Общински съвет - Аксаково за предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по заявление от "Попчев Стоун Дизайн" ЕООД- гр.Варна.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-606/26.09.2013г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за електрозахранване на ПИ 000302 по КВС в землището на с.Слънчево, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявление от „Попчев Стоун Дизайн” ЕООД гр.Варна.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

 /СВ. ДОБРЕВА/  

 

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.