Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж.Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково


 

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми  общински съветници,

 

         Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, се обуславя от следните причини:

 

1.    Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

 

        През 2012 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Европейския Социален Фонд 2007 – 2013, приоритетна ос 5: “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1: “Подкрепа на социалната икономика”, предостави възможност на общините да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: “Помощ в дома”, чрез открита процедура за подбор на проекти.

        През юни 2012 г. Община Аксаково се възползва от тази възможност и кандидатства за   предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема: “Помощ в дома”, вследствие на което проектното ни предложение бе прието. През месец Ноември 2012 г. бе сключен договор за предоставяне на Община Аксаково на безвъзмездна финансова помощ и реално дейностите по проекта стартираха от 01 Април 2013 г. Създаденото звено за предоставяне на услуги в домашна среда стартира своята дейност от 01 Август 2013 г.

         От 01.08.2013 г. към настоящия момент за предоставяните услуги се дължат такси, съгласно чл. 24, ал. 8 и 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, а имено: Лицата, ползващи почасови социални услуги за лична помощ, заплащат месечна такса в размер, определен в т.3 от Приложение 1 „Такси на услуги и права, предоставяни от Община Аксаково на физически и юридически лица”, Раздел „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги.

Таксите по ал.8 се събират ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ месеца на получаване на почасовите социални услуги и след попълване и подписване на протокол (образец) за потребените социални услуги. Размерът на таксата се определя като сбор от фиксираната месечна такса и индивидуалните такси за всички консумирани през месеца услуги.

             Към настоящия момент, за срок до 31.07.2014 г., по схема “Помощ в дома” са включени 67 потребители, като от тях 7 са лица на възраст под 18 години. Това са малолетни и непълнолетни лица в неравностойно положение, които не получават никакъв доход и се нуждаят от по-специални грижи, вкл. и от страна на местната власт. Липсата им на доходи  води до невъзможността им да плащат месечните си такси за ползване на почасови социални услуги за лична помощ.

 

2.    Цели, които се поставят:

 

Засилване социалната роля на Община Аксаково чрез полагане на грижи за лица в неравностойно положение на възраст под 18 години и създаване на усещане за равнопоставеност в тях.

 

3.    Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

        

           Финансовото обезпечаване при освобождаването от заплащане на таксата от тази група потребители за периода до 31.07.2014 г., ще се извършва със средствата, предоставяни на община Аксаково по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0019.

 

4.    Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

 

          Вземане на решение в горния смисъл ще създаде условия община Аксаково адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, както и да създаде на една група млади хора усещане за равнопоставеност.

 

5.    Съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

                                                                    

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.8, ал.9 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. “в” от Закона за местните данъци и такси, предлагам следния проект на

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Аксаково изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, както следва:

 

          В чл. 24 от Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услугина глава втора „Местни такси”, се създава нова алинея 10, със следния текст:

          (10) Лицата под 18 години, ползващи почасови социални услуги за лична помощ, не заплащат таксата по чл. 24, ал. 8.”

         

   Приложение:

1.     Протокол за публикуване в официалната интернет страница на Община Аксаково;

2.     Акт за обявяване на таблото за съобщения в сградата на Община Аксаково;

3.     Констативен протокол за липса на постъпили предложения и становища.

 

 

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

Съгласували:

Руска Илиева

Надка Симеонова

Весела Юнакова

 

Изготвил: Десислава Стоянова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.