Проект за дневен ред за ХХХІ-ва сесия на ОБС-Аксаково -13.09.2013г.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХІ-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 13.09.2013г. от 10:00 часа в лекционната зала на ОДК - Аксаково при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-535/02.09.2013г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково към Програмата за развитие на селските райони с проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с.Слънчево, община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-536/02.09.2013г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково с Проект: ""Първоначално залесяване на неземеделски земи" собственост на община Аксаково към СНЦ "МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО".

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-537/02.09.2013г., относно: Определяне на размера на отчисленията, съгласно Наредба № 14 от 2010г., необходими за закриване на депо за ТБО в с.Въглен, общ.Аксаково и осъществяване на следексплоатационни грижи.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-539/02.09.2013г., относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-538/02.09.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-542/04.09.2013г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013г.".

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-540/02.09.2013г., относно: Отдаване на безвъзмездно ползване на автомобил на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Варна.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-541/02.09.2013г., относно: Приемане на Правила за публично-частно партньорство.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-545/05.09.2013г., относно: Даване съгласие да бъде извършена промяна предназначението и изключване от горски фонд.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-548/05.09.2013г., относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-534/02.09.2013г., относно: Отдаване под наем на Българо-германското дружество имоти, собственост на Община Аксаково, намиращи се в с.Кичево, община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-543/04.09.2013г., относно: Закриване на група в ЦДГ "Детелина", село Изворско, Община Аксаково.

13. Докладна записка от Маргарита Петрова Калчева – Шабанова – Директор на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Игнатиево, община Аксаково с вх.№ ОБС-9500-547/05.09.2013г., относно: Разрешение за съществуване на маломерни паралелки.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………......

     /СВ. ДОБРЕВА/  

 

 

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.