Проект на Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково

 

Община Аксаково уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково.    

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани  лица  могат да подават предложения и становища по предложения проект, в срок от 14 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, в сградата на Община Аксаково, с адрес: „Георги Петлешев” № 58Б или на e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg.  

Мотивите за приемане на специфичните правила са следните:

I.  Причини, налагащи приемането на нормативния акт:

Действащите от 2006 г. Закон за концесиите (ЗК) и Закон за обществените поръчки (ЗОП) транспонираха в българското законодателство Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (Директива 18) и Директива 2004/17/ЕО относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и създадоха правната рамка за обществените поръчки и концесиите в съответствие с европейското законодателство. Извън обхвата на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите останаха всички случаи на възлагане на строителство и извършването на услуга от обществен интерес, които не са „самофинансиращи се”. С приемането на Закона  за  публично-частното партньорство,  обнародван в ДВ, бр. 45  от  15.06.2012г., в сила от 01.01.2013г. и правилникът за прилагането му се регламентираха оставащите извън обхвата на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите случаи на възлагане на строителство и извършването на услуга от обществен интерес, които не са „самофинансиращи се”.

С приемането на настоящите Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково ще се регламентират на местно ниво случаите на възлагане на строителство и извършване на услуга от обществен интерес, които не са „самофинансиращи се”, което ще съдейства за предоставянето на по-евтини и с по-високо качество услуги от обществен интерес, ще спомогне за подобряване на икономическите условия в Община Аксаково, и ще допринесе за по-бързото развитие както на техническата, така и на социалната инфраструктура чрез привличането на частен капитал в областите, които традиционно се финансират с публични средства.

 

 

II.  Цели които се поставят:

Основните цели на Специфичните правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково е да се регламентира на местно ниво осъществяването на публично-частното партньорство от Община Аксаково и общинските публичноправни организации, да се определят отговорностите на длъжностните лица от съответната администрация, ангажирани с процеса на реализация на проектите за публично-частно партньорство и разпределението между публичния и частния партньор на рисковете, отговорностите и разходите по строителството, управлението и поддържането на инфраструктурен обект, за да се осигури постигането на качествени инфраструктура и услуги от обществен интерес.

Основните подцели на настоящите Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково са:

·          регламентиране на процеса, правата и отговорностите на ангажираните с процеса длъжностни лица;

·          последователност и ефективност на администрацията при осъществяване на ПЧП;

·          осигуряване на законосъобразност на процеса;

·          намаляване пропуските и грешките от администрацията при протичане на процеса;

·          осигуряване развитието на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;

·          насърчаване развитието на ПЧП на местно ниво в областта на строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес;

·          осигуряване на рамка за вземане на решения за развитието на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените средства и поносимост за бюджета;

·          създаване на гаранции за защита на активите на Община Аксаково, съответно на общинската публичноправна органицазия и ефективното управление на публичните средства при осъществяването на ПЧП.

 

                                                                                                                          

III.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на специфичните правила:

          He ca необходими финансови средства за приемане на предлагания проект на Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково.

 

 

IV.  Очаквани резултати от прилагането на специфичните правила:

·          създаване на вътрешен ред и разделение на отговорностите на служителите в администрацията на Община Аксаково и съответната общинска публичноправна организация при осъществяване на проекти за публично-частно партньорство;

·          осигуряване развитието на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;

·          насърчаване развитието на ПЧП на местно ниво в областта на строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес;

·          осигуряване на рамка за вземане на решения за развитието на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените средства и поносимост за бюджета;

·          създаване на гаранции за защита на активите на Община Аксаково, съответно на общинската публичноправна органицазия и ефективното управление на публичните средства при осъществяването на ПЧП.

 

V.  Анализ за съответствие с правото на Европейскя съюз.

Предлаганият  проект  на  Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Проектът на специфичните правила не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за публично-частното партньорство и Правилника за прилагането на Закона за публично-частното партньорство. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националното законодателство с правото на Европейския съюз.

                                                                                            

 

                                                                                                                         ДАТА: 28.08.2013 г.

                                                                                             

Линк към специфичните правила
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.