Съобщение за заседания на П.К. през м.Септември


С Ъ О Б Щ Е Н И Е1. На 05.08.2013г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-534/02.09.2013г., относно: Отдаване под наем на Българо-германското дружество имоти, собственост на Община Аксаково, намиращи се в с.Кичево, община Аксаково.

 

 

 


2. На 05.08.2013г. от 13.30 часа  ще се проведе съвместно заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” и П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-535/02.09.2013г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково към Програмата за развитие на селските райони с проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с.Слънчево, община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-536/02.09.2013г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково с Проект: ""Първоначално залесяване на неземеделски земи" собственост на община Аксаково към СНЦ "МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО".

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-537/02.09.2013г., относно: Определяне на размера на отчисленията, съгласно Наредба № 14 от 2010г., необходими за закриване на депо за ТБО в с.Въглен, общ.Аксаково и осъществяване на следексплоатационни грижи.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-538/02.09.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-539/02.09.2013г., относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-540/02.09.2013г., относно: Отдаване на безвъзмездно ползване на автомобил на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Варна.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-541/02.09.2013г., относно: Приемане на Правила за публично-частно партньорство.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/

 

/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.