Проект за дневен ред за ХХХ-та сесия на ОБС-Аксаково


    На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.08.2013г. от 10:00 часа в лекционната зала на ОДК - Аксаково при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-521/15.08.2013г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за второто тримесечие на 2013г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-522/16.08.2013г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за второто тримесечие на 2013г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-519/14.08.2013г., относно: Касовото изпълнение на бюджета и изънбюджетните сметки на Община Аксаково към 30.06.2013г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-523/16.08.2013г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2013г. и Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-508/09.08.2013г., относно: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-520/14.08.2013г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2013/ 2014 година.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-509/09.08.2013г., относно: Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на община Аксаково за периода 2013-2020г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–524/19.08.2013г., относно: Изменение на транспортната схема на Община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-499/05.08.2013г., относно: Промяна характера на имот публична общинска собственост и промяна на НТП.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-516/13.08.2013г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: „Газоразпределителна мрежа гр.Аксаково – етап 12” за захранване на ПИ 037110 по КВС на з-ще гр.Аксаково, по Заявление от "Черноморска Технологична Компания”АД.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-517/13.08.2013г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: „Уличен водопровод и водопроводно отклонение” за имот № 043024 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от „Софарма Трейдинг”АД.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-518/13.08.2013г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20kV от съществуващ ЖР стълб в ПИ 044002 извод „Игнатиево” до нов БКТП” в ПИ 043024 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявление от „Софарма Трейдинг”АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

   /СВ. ДОБРЕВА/  

 

 

 

 /нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.